Mắc ca ghép .......Hồi Lạng Sơn..

#1
Chúng tôi hiện đang còn khoảng 1000 cây Mắc ca ghép đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn và Cây Hồi xứ Lạng số lượng nhiều. giá cả phải chăng. Bắc nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp.
rất vui đựoc hợp tác cùng mọi người.
Điện thoại: 0915107688
 

#2
Chúng tôi hiện đang còn khoảng 1000 cây Mắc ca ghép đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn và Cây Hồi xứ Lạng số lượng nhiều. giá cả phải chăng. Bắc nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp.
rất vui đựoc hợp tác cùng mọi người.....
Điện thoại: 0915107688
 
#3
Chúng tôi hiện đang còn khoảng 500 cây Mắc ca ghép đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn và Cây Hồi xứ Lạng số lượng nhiều. giá cả phải chăng. Bắc nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp.
rất vui đựoc hợp tác cùng mọi người.....
Điện thoại: 0915107688
 
#4
Chúng tôi hiện đang có Cây Hồi xứ Lạng số lượng nhiều. giá cả phải chăng. Bắc nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp.
Ngoài ra còn có:
- Hạt giống Mắc ca
- Hạt giống Hông...
.....
rất vui đựoc hợp tác cùng mọi người.
Điện thoại: 0915107688
 
#5
Chúng tôi hiện đang còn khoảng 1000 cây Mắc ca ghép đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn và Cây Hồi xứ Lạng số lượng nhiều. giá cả phải chăng. cây rất đẹp. Bắc nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp.
rất vui đựoc hợp tác cùng mọi người.
Điện thoại: 0915107688