Mô hình trồng gừng trong bì tải

  • Thread starter Phan Duy Nam
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Duy Nam
- Địa chỉ: 04 mai Thúc Loan TP Hà Tĩnh
- Tel, Fax: 0393.855934
- Email: namsam_ht@yahoo.com
================================

I, Chuẩn bị trước khi trồng:

- Gừng: chọn gừng loại già và đưa ủ trong môi trường ẩm ướt khoảng 2 tuần

- Bao tải ( quan trọng)

- Phân bò với tỉ lệ phân giun trong phân bò cao

- Vỏ trấu

- Phân tổng hợp N-P-K

- Đất với hàm lượng dinh dưỡng cao
II, Cách trồng

-Đem phân bò+Vỏ trấu+đất trộn theo tỉ lệ phối trộn là 1:3:5 có thể cho một ít nước sạch, rắc một ít vôi bột để ngăn bệnh có thể xảy ra cho gừng

-Bao tải cần sạch

-Cho hỗn hợp vùa trộn vào bao tải, đào rãnh sâu khoảng 15cm để đặt gừng vào

-Gừng lấy ra sau khi ủ cần thao tác nhẹ nhàng tránh gãy mầm.

-Sau đó, đặt gừng vào bao tải

- Bà con có thể cho lên bề mặt rắc một ít vỏ trấu để dữ ẩm cho gừng

III, Chăm sóc

Sau khi, đã trồng thì bà con chú ý đến công tác chăm sóc cho gừng

Cần cung cấp độ ẩm cho gừng bằng cách thường xuyên tưới nước vào khoảng sang chiều cho phù hợp tránh tình trạng làm ngập úng dẫn tới thối gừng.

Sau khoảng 2-3 tháng cần bón thúc cho gừng bằng N-P-K

Gừng có thẻ bị bệnh như:vàng lá, thối củ… bà con cũng nên chú ý để phòng tránh tổn thất
 


Chào anh Nam! Bài viết của anh rất thiết thực, nhưng có một vài vấn đề muốn anh trình bày rõ thêm như: Thời gian nào trong năm trồng là hợp lý; lượng đất cho vào bao tải là bao nhiêu?
 
Nghe VTV 2 nói nhiều về việc này rồi!

Bạn thử theo dõi kinh nghiệm trên đó coi!
 
kỹ thuật trồng gừng

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CLOVE_A%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CLOVE_A%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CLOVE_A%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:eek:ther; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> Kính g[FONT=&quot]ửi mọi người.[/FONT] [FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
Trong th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian qua, tôi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t trên VTV2 có h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t tr[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng g[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng trong bao. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t không may m[FONT=&quot]ắ[/FONT]n là tôi đã không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c xem. Do đó, tôi mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n xin đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n video h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n trên vào đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] Email: vunguyenhoahop1981@gmail.com
Ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c xin cho tôi đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng link đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có th[FONT=&quot]ể[/FONT] download video này.
Tôi xin chân thành c[FONT=&quot]ả[/FONT]m [FONT=&quot]ơ[/FONT]n di[FONT=&quot]ễ[/FONT]n mọi người. Chúc mọi người m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ngày vui v[FONT=&quot]ẻ[/FONT].
<o:p> </o:p>
Vũ Nguy[FONT=&quot]ễ[/FONT]n Hòa H[FONT=&quot]ợ[/FONT]p
0983 98 61 61
Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Cát- Liên M[FONT=&quot]ạ[/FONT]c- T[FONT=&quot]ừ[/FONT] Liêm- Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i
 
Pà con vào đây mà xem thên nè:
http://khoahoc.com.vn/doisong/ung-dung/16015_Ky_thuat_trong_gung.aspx
http://sonongnghiep.angiang.gov.vn/wp_ctg_ud/cay khac/kinhnghiemtronggung.htm
Ai có trồng gừng cần lưu ý phòng ngừa bệnh thối củ cho tốt, nếu bị thì sẽ thất thu đấy! Bật mí đây: xử lý gừng giống cho thật kỹ!
Hai link này hướng dẫn trồng gừng dưới đất.
Còn trồng gừng trong bao thì xem tại đây:
http://niengiamnongnghiep.vn/index.php?self=article&id=7554
http://www.husta.org/Faq/?ReqId=48
Link này có video luôn:
http://60s.com.vn/index/1699774/01102008.aspx
Còn trồng gừng trong giỏ tre thì xem tại đây:
http://www.khuyennongvn.gov.vn/e-khcn/ky303-thua323t-tro300ng-gu300ng-trong-gio309-tre/view
 

Ban nao muon hoc hoi kinh nghiem trong gung trong bao thi lien he voi minh nhe :dia chi phuong an phu-tx thuan an -binh duong :dt 0976684826
 
HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TRỒNG GỪNG VÀ MÔ HÌNH TRỒNG GỪNG XEN CANH

Gừng là một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày nhất là vào dịp Tết và được xem như một vị thuốc chữa được rất nhiều bệnh. Chính vì vậy những năm gần đây nhu cầu sử dụng gừng ở nước ta ngày càng nhiều, thị trường tiêu thụ mạnh, tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân vươn lên làm giàu.

Trồng cây gừng có thể nói là cho hiệu quả kinh tế rất cao, đặc biệt là trồng gừng xen canh hay trồng gừng trong bao. Cách trồng gừng trong bao khắc phục được những bất lợi về thời tiết, diện tích đất, không gian, sâu bệnh… Đặc biệt, năng suất cao gấp 5 – 6 lần so với trồng gừng thông thường, mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng một diện tích đất sản xuất

Ở nước ta hiện nay có rất nhiều hộ gia đình đã thành công với mô hình trồng Gừng xen canh với cây ăn quả, cây lâm nghiệp dưới tán cây cho năng suất cao.

Mô hình trồng gừng trong bao của ông Ông Văn Ngọc tại Đà Nẵng là một ví dụ điển hình cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Ngọc đã trồng với 2 tạ gừng giống trong 1350 bao, ông chỉ tận dụng những bao xi măng giặt sạch, những bao lứa không dùng đến nữa để cho đất vào trồng gừng, ông trộn phân chuồng hoai mục với vỏ trấu có sẵn theo tỷ lệ 1/1 để trồng gừng. Với mỗi kg gừng giống ông Ngọc trồng được 15- 20 bao, tương đương với 83g giống/bao, tính ra chí phí đầu tư cho 1 bao gừng chỉ là 3000 đồng. Sau 7-8 tháng ông đã thu hoạch được 2,5-3kg củ/bao, Nếu sơ tính, trừ đi hao hụt còn lại khoảng 1200 bao, với giá gừng khoảng 35- 40 nghìn đồng/kg, ông Ngọc đã thu về gần 50 triệu đồng, trong khi chi phí bỏ ra không đáng bao nhiêu.

Cũng giống như ông Ngọc, nhiều hộ nông dân tại Lâm Đồng, cũng đã thu được lãi lớn từ việc trồng gừng trong bao, dưới tán cây. Anh Phạm Văn Đăng là một trong những người đầu tiên tại Lâm Đồng đi lên làm giàu từ những lứa gừng đầu tiên, sau khi đi tham khảo nhiều nơi a thấy mô hình trồng gừng dưới tấn cây ăn quả và cây lâm nghiệp, mà nhà anh lại đang có mấy vườn chuối, vườn cà phê, anh Đăng đã về thử nghiệm làm với 1000 bao gừng đã cho lãi lớn gần 45 triệu đồng, thấy vậy sau này anh đã trồng thêm 300 bao nữa... và anh đã thu được tổng lợi nhuận là 270 triệu đồng. Chị Đỗ Thị Thơm, hộ nông dân gần nhà anh Đăng, được anh Đăng chia sẻ kinh nghiệm trồng gừng cũng đã thử nghiệm trồng 1200 bao gừng và kết quả thật sự như mong muốn, chị đã thu được 40 triệu đồng sau 8 tháng trồng và chăm sóc cây gừng mà cách trồng rất đơn giản, chị cũng đang có nhu cầu nhân rộng mô hình này ra để làm giàu nhờ mô hình này

Có thể nói mô hình trồng gừng mới này không những tận dụng được diện tích đất thâm canh có sẵn mà còn là một phương thức làm giàu khá hữu hiệu, giúp nhiều hộ nông dân có sự phát triển kinh tế vững chắc, góp phần làm giàu cho đất


BÁN GỪNG GIỐNG

1. Các loạigiống Gừng:

-Gừng trâu; Gừng sẻ; Gừng dé; Gừng cao sản.

2. Cách thức trồng:

- Trồng trực tiếp xuống đất.

- Trồng trong bao( phương thức này đang được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả).

3. Sản lượng và hiệu quả kinh tế( Gừng trâu):

- Sản lượng trung bình từ 58 tấn – 62 tấn/ha/vụ( với giá thu mua từ 25.000đ – 41.000đ/kg như hiện nay, doanh thu sẽ đạt từ 1.300.000.000đ – 1.500.000.000đ/ha/vụ). Chi phí đầu tư cho 1ha/vụ từ 220.000.000đ – 2.60.000.000đ( giống trồng từ 2.5 tấn – 2.7 tấn/ha).

4. Giá Gừng giống:

- Giá bán thẳng không liên kết thu mua Gừng thương phẩm: 70.000đ – 80.000đ/kg( tùy loại).

- Giá có cam kết bán lại sản phẩm sau thu hoạch: Áp dụng giá trên nhưng người trồng sẽ được cho nợ trả sau từ 20.000đ – 30.000đ/kg giống.

5. Các loại giống cây trồng và chương trình triển khai khác:

- Cung ứng các loại giống cấy ăn quả có hỗ trợ giá cho những cây trồng chính: Bưởi da xanh; Mít Thái; Chanh đào; Chanh tứ quý; Bưởi diễn; Bưởi đỏ…vv.

- Cung cấp giống và thu mua sản phẩm đầu ra cho cây dược liệu: Đinh Lăng; Cà gai leo; Ba kích; Diệp hạ Châu; Dây thìa canh; Tam thất.

- Cung cấp các loại giống cây lâm nghiệp: Sưa đỏ; Lim; Giổi…vv.

Quí vị có thể tham khảo thông tin tại Website:
www.trangtraivn.comhoặcwww.nongnghiepvietnam.org

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: CLB Trang Trại & Ngành Nghề Việt Nam – Công Ty XNK Và Phát Triển Trang Trại Việt Nam( TW Hội Làm Vườn Việt Nam).

Hotline: 0912086929
 


Back
Top