Một kỷ thuật kháng kép

  • Thread starter Dfruit
  • Ngày gửi
Kỷ thuật kháng kép đây các Bạn ơi ! <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock><v:shape style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 105.75pt; WIDTH: 116.25pt; HEIGHT: 217.5pt; MARGIN-LEFT: 235.5pt; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" id=_x0000_s1026 type="#_x0000_t75" target="_blank" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&tl=vi&twu=1&u=http://www.citrolima.com.br/novidades/subenxertia.htm&usg=ALkJrhg2IZAV3QDrFr7fIg3Z38gdsHutFw" o:button="t" alt=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" o:href="http://www.citrolima.com.br/images/sub2dweb%20copy.jpg"></v:imagedata></v:shape>tin vui cho bà con vùng trồng Cam , Quýt Nam bộ có thêm được một giải pháp tiên tiến .

sub2dweb%20copy.jpg

cravoes.jpgsub1cweb.jpg

<v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock><v:shape style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 105.75pt; WIDTH: 116.25pt; HEIGHT: 217.5pt; MARGIN-LEFT: 235.5pt; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" id=_x0000_s1026 type="#_x0000_t75" target="_blank" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&tl=vi&twu=1&u=http://www.citrolima.com.br/novidades/subenxertia.htm&usg=ALkJrhg2IZAV3QDrFr7fIg3Z38gdsHutFw" o:button="t" alt=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" o:href="http://www.citrolima.com.br/images/sub2dweb%20copy.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock><v:shape style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 105.75pt; WIDTH: 116.25pt; HEIGHT: 217.5pt; MARGIN-LEFT: 235.5pt; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" id=_x0000_s1026 type="#_x0000_t75" target="_blank" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&tl=vi&twu=1&u=http://www.citrolima.com.br/novidades/subenxertia.htm&usg=ALkJrhg2IZAV3QDrFr7fIg3Z38gdsHutFw" o:button="t" alt=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" o:href="http://www.citrolima.com.br/images/sub2dweb%20copy.jpg"></v:imagedata></v:shape>
 


Last edited by a moderator:
ghép citrus

Chào các Bạn trước đây nghe đến Interstock ( ghép đúp là hay lắm rồi vì ở nước ta Kỷ thuật ghép Interstock có quá ít thông tin . Nay lại đến Two róotstocks mà những kỷ thuật tiên tiến này hiện nay thông dụng trên hàng triệu cây giống chứ không phải khảo nghiệm đâu các Bạn ơi , nó cho hiệu quả rỏ ràng trên cây trưởng thànhh đấy .
Bạn nào chưa biết thì đây ghép interstock trên cây cam .
slide0020_image019.jpg
images
 
Là kỹ thuật ra sao, bạn hãy nói rõ hơn được không? Rất cám ơn!
 
kỷ thuật ghép Interstock

để đối phó với dịch hại triseza đang tàn phá những vùng trồng trọt cây có múi tại Brasil họ dùng hạt Rangpur vôi làm giống gốc nó cho trái lớn ,mau trưởng thành hàm lượng đường cao , chịu hạn cao nhưng dể bị thối chân , đối với vùng ẩm ướt họ dùng gốc volka.. ghép với chồi Rangpur vôi sau đó mới ghép chồi Cam Valencia . Sản phẩm thu hoạch đạt hiệu quả cao chú không như ờ ta Cam sành ghép với gốc Volka..trái thì nhỏ và chua lè không hiệu quả kinh tế .
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top