1. Trồng hoa cho tết (vạn thọ và cúc )

  • Thread starter diemnguyen1645
  • Ngày gửi
  1. Trồng hoa cho tết (vạn thọ và cúc ) <o:p></o:p>
<SCRIPT src="http://www.google.com/friendconnect/script/friendconnect.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT type=text/javascript>google.friendconnect.container.setParentUrl('/' /* location of rpc_relay.html and canvas.html */);google.friendconnect.container.renderAdsGadget( { id: 'div-6247737947823634483', height: 280, site: '11449016032637555197', 'prefs':{"google_ad_client":"ca-pub-8546665254186854","google_ad_host":"pub-6518359383560662","google_ad_slot":"3181316361","google_ad_format":"336x280"} });</SCRIPT><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 16.5pt; HEIGHT: 21.75pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:href="http://agriviet.com/home/images/smilies/wub.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Window\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image001.gif"></v:imagedata></v:shape>Xin chào gia đình agriviet, mình định trồng hoa vạn thọ và cúc để bán tết, nhưng chưa nắm rõ về kỹ thuật trồng cũng như thời gian ra hoa chính xác, mong ACE giúp đỡ.
Cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp!<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top