Nguyên liệu nuôi trồng thủy sản

  • Thread starter nhinovaco
  • Ngày gửi
N

nhinovaco

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">C&ocirc;ng ty Cổ Phần Dược phẩm NOVACO xin tr&acirc;n trọng gửi lời ch&uacute;c tốt đẹp nhất tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">&nbsp;Hiện tại C&ocirc;ng ty Dược phẩm NOVACO chuy&ecirc;n cung cấp nguy&ecirc;n liệu phục vụ cho sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i, nu&ocirc;i trồng thủy sản với gi&aacute; cả cạnh tranh v&agrave; chất lượng đảm bảo:</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Men vi sinh</span><span style="color: #000099">: </span>Bacillus clausii<span style="color: #000099">, </span>Bacillus coagulans<span style="color: #000099">, </span>Bacillus indicus<span style="color: #000099">, </span>Bacillus subtillis<span style="color: #000099">, </span>Bifidobacterium<span style="color: #000099">, </span>Lactobacillus acidophillus<span style="color: #000099">, </span>Lactobacillus casei, &quot;Lactobacillus kefir&quot;<span style="color: #000099">, </span>Lactobacillus rhamnosus<span style="color: #000099">, </span>Lactobacillus sporogenes<span style="color: #000099">, </span>Streptococcus faecalis<span style="color: #000099">, </span>Streptococcus thermophilus &hellip;<span style="color: #000099"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m acid amin</span>: Poly amin&nbsp; ( hỗn hợp 22 loại acid amin), Acid amin từ tằm ( Pluriamin ), Acid amin từ đậu tương (gi&agrave;u Zn, Mn), Cao men bia ( tan ho&agrave;n to&agrave;n ), L Arginin, L-Lysine, DL- Methionine, Tryptophan, Threonine, Glycine &hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m VTM</span>: premix VTM, VTM C, B1, B3 (PP), B2, B12, B5, B6, VTM D3 dạng bột 1.000.000 UI/g, VTM E dầu, VTM k &hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m dinh dưỡng</span>: Choline chloride, Sữa thay thế gầy, b&eacute;o, Whey Protein concentrate 80%, DDGS &hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Chất tạo ngọt</span>: Aspartame (ngọt 400 - 600), FOS, Dextrose anhydrous, Dextrose mono, Isomalt, Maltose Dextrin DE 10-12, Maltose Dextrin DE 10-15, Sorbitol, Stevia 200 - 300 lần từ cỏ ngọt, Succralose ( ngọt 600 lần ), XOS. Lactose thực phẩm ...</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m kho&aacute;ng chất v&agrave; phụ gia</span>: T&aacute; dược tan (c&oacute; thể sử dụng l&agrave;m chất độn) Amydong, T&aacute; dược d&iacute;nh TVP k30, &nbsp;Canxi cacbonate, Canxi gluconate, SODIUM BICARBONATE NaHCO3 99%, Chitin, Chitosan, X&uacute;t vảy NaOH 98%, DHA, FeSO4, Mangan sulphat MnSO4 98%&nbsp;, Magie sunphat tinh thể MgSO4.7H2O, Magie Ox&iacute;t (MgO), dạng bột, Zinc Sulphate - ZnSO4.7H2O, NaCl, Ca(H2PO4)2 P 17%,Ph&egrave;n Nh&ocirc;m 17% (Al2SO4 17%), Na2CO3, Dicalcium Phosphate &ndash; DCP CaHPO4.2H2O , Lưu huỳnh dạng bột &hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m kh&aacute;ng sinh, tăng cường miễn dịch</span>: Lutein, Betaglucan 40 %, Gentamycin, Cefotaxin, Enrofloxacine, Oxy tetracyline, Florphennical, Copper sulfate &hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m enzymes</span>: Protease&nbsp; 2.000 UI/g, 5.000 UI/g, Amylase 20.000 UI/ml dung dịch, Amylase 2.000 UI/g, Lipase 2.000 UI/g, Bromelain 2.000 UI/g từ dứa, Cellulase 2.000 UI/g , Lumbrokinase 1.000 UI/g, Maltase 2.000 UI/g, Papain 2.000 UI/g từ đu đủ, Pepsin 10.000 UI/g, Natokinaza 2.000 UI/g, Natokinaza 1.000 UI/g ...</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Chất bảo quản</span>: Sodium Benzoat, Potasium Sorbate202, Eribate, Chống mốc&nbsp;- Biomol P, Acid Sorbic 200 ....</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m hương liệu</span>: Hương cam, Hương d&acirc;u, Hương sữa, Hương trai c&acirc;y, Hương C&aacute; (Mintai fish flavour) &hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">M&agrave;u thực phẩm</span>: Ponceau 4R(đỏ), Tartrazine(v&agrave;ng chanh), Late Tartrazine(v&agrave;ng), Sunset yellow 110(m&agrave;u cam), Paprika(đỏ), Apple Green(xanh l&aacute; c&acirc;y), Brow HT(m&agrave;u n&acirc;y), Violet(m&agrave;u t&iacute;m c&aacute;nh sen).....</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m t&iacute;nh chất</span><span style="color: #000099">:&nbsp; </span>Bột đậu đen gi&agrave;u Sắt<span style="color: #000099">, </span>Bột đậu đen gi&agrave;u Selense<span style="color: #000099">, </span>Bột đậu đen gi&agrave;u Zn<span style="color: #000099">, </span>Bột mầm đậu tương<span style="color: #000099">, </span>Chromium enriched Yeast 2000ppm<span style="color: #000099">, </span>Inulin(Chất xơ)<span style="color: #000099">, </span>Tinh bột biến t&iacute;nh &hellip;<span style="color: #000099"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m hỗ trợ tiết sữa</span><span style="color: #000099">: </span>Trigonella Foenum Gaecum Dry extract 30%, Trigonella Foenum Gaecum Dry extract 85%, Fenugreek extract 50% steroidal &hellip;<span style="color: #000099"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c dịch vụ</span><span style="color: red">:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Tư vấn c&ocirc;ng thức</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Đăng k&yacute; TCCS cho TACN, đăng k&yacute; bảo hộ</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Gia c&ocirc;ng sản phẩm</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Ph&acirc;n phối sản phẩm</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ để nhận được sự phục vụ tốt nhất:</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">--------------</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Mr Nhị</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Hệ thống Dược phẩm NOVACO &ndash; NUPRO VIET NAM</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Add: Ph&ograve;ng 206 - Nh&agrave; A5 - Khu đ&ocirc; thị Đại Kim - Ho&agrave;ng Mai - H&agrave; Nội</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Cel: 0936432966</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Tel: 04 35.409.127/8</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Fax: 04 35.409.126</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Email: nhi.novaco@gmail.com</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Website:http://novaco.vn/</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn nhị
- Địa chỉ: Phòng 206 - Nhà A5 - Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
- Điện thoại: 0936432966 - Fax:
- email: nhi.novaco@gmail.com
 

H

hoaiseafood

Guest
#2
thuy san

thị trương xuất khẩu thuỷ sản
 
Top