NHẬN XÉT TÌNH HÌNH NUÔI RẮN HIỆN NAY

  • Thread starter maivanluc
  • Ngày gửi
M

maivanluc

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">-xin ch&agrave;o tất cả c&aacute;c b&aacute;c ,c&aacute;c anh em đ&atilde; nuoi rắn đang nu&ocirc;i v&agrave; sắp nu&ocirc;i ,qua một thời gian d&agrave;i t&igrave;m hiểu về nghề nu&ocirc;i rắn ,c&ocirc;ng th&ecirc;m việc xem c&aacute;c b&aacute;c chao đổi tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n h&ocirc;m nay cho em mạo muội n&ecirc;u một số nhận x&eacute;t đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; một v&agrave;i c&acirc;u hỏi</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - trước hết em xin n&oacute;i việc n&agrave;y đ&atilde;,em l&agrave; một người xuất th&acirc;n từ n&ocirc;ng th&ocirc;n nhưng trước kia ko quan t&acirc;m đến n&ocirc;ng nghiệp nhiều lắm c&oacute; gần đ&acirc;y(2 năm) em c&oacute; t&igrave;m hiểu v&agrave; quan t&acirc;m nhiều hơn ly do la sau một thời gian&nbsp; b&ocirc;n ba ở ngo&agrave;i lam ăn ko c&oacute; ăn thua n&ecirc;n em muốn về qu&ecirc; mở trang trại c&oacute; khi hiệu quả hơn </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Em xin c&oacute; nhận x&eacute;t về nghề nu&ocirc;i rắn</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">1, nghề nu&ocirc;i rắn ở nước ta c&oacute; sự kh&aacute;c nhau r&otilde; rệt</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">-ở ngo&agrave;i bắc nghề nu&ocirc;i rắn đ&atilde; c&oacute; chuyền thống l&acirc;u năm nhiều nơi đ&atilde; trở th&agrave;nh l&agrave;ng nghề như lệ mật-ha nội,ch&iacute; linh &ndash;hải dương,vĩnh ph&uacute;c ,ph&uacute; thọ ,h&agrave; nam&hellip;..số lượng rắn nu&ocirc;i v&agrave;o khoangr250000 con một năm suất b&aacute;n khoảng 200 tấn rắn ,c&aacute; biệt ở vĩnh ph&uacute;c c&oacute; l&agrave;ng nu&ocirc;i rắn một năm b&aacute;n 70 tấn rắn,nhiều nh&agrave; nu&ocirc;i số lượng l&ecirc;n tới 3000-5000 con nhưng rắn ở ngo&agrave;i bắc nu&ocirc;i chư yếu l&agrave; rắn độc chi&ecirc;m tới 95%</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">-ở trong nam nghề nu&ocirc;i rắn ph&aacute;t triển muộn hơn nhưng chủng loai rắn nu&ocirc;i đa dạng phong ph&uacute; ko như ngo&agrave;i bắc,v&agrave; v&agrave;i năm gần đ&acirc;y rộ l&ecirc;n phong tr&agrave;o nu&ocirc;i rắn r&aacute;o tr&acirc;u,ri voi,hổ ngựa,rắn mối,rắn m&ugrave;ng&hellip;đ&atilde; phat triển th&agrave;nh phong tr&agrave;o</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">2, xết về gi&aacute; rắn </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">-miền bắc gi&aacute; rắn kh&aacute; cao ,tất nhi&ecirc;n t&ugrave;y loại vd,rắn hổ mang loại 2kg gi&aacute; khoảng 1500000-2500000 loai to hơn c&oacute; thể v&agrave;i triệu/kg rắn r&aacute;o tr&acirc;u gi&aacute; từ 900-1200 t&ocirc;i n&oacute;i th&ecirc;m gi&aacute; n&agrave;y phụ thu&ocirc;c v&agrave;o từng thời điểm nha</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">-trong nam gi&aacute; c&oacute; mềm hơn c&aacute;i n&agrave;y ai cũng biết</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">3,x&eacute;t đến đầu ra </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">-ngo&agrave;i bắc thị trường ti&ecirc;u thụ rắn chủ yếu l&agrave; b&aacute;n sang trung quốc</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">Chiếm tới 95% c&ograve;n lại ti&ecirc;u thụ trong nước</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">-trong nam cung ko kh&aacute;c hơn nhiều c&oacute; kh&aacute;c hơn l&agrave; d&acirc;n trong đ&oacute; ăn rắn nhiều hơn ngo&agrave;i bắc</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">4,x&eacute;t về cach b&aacute;n rắn </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">-ở trong nam người ta mua b&aacute;n rắn c&oacute; thể n&oacute;i la rất rễ,chỉ cần c&oacute; rắn b&aacute;n h&ocirc; b&aacute;n l&agrave; người ta đến ngay</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">-ngo&agrave;i bắc th&igrave; kh&aacute;c đấy việc mua b&aacute;n rắn k&iacute;n đ&aacute;o v&agrave; kh&oacute; hơn l&yacute; do như sau,nhưng người thu mua rắn rất &iacute;t chủ yếu l&agrave; những &ocirc;ng chủ lớn nu&ocirc;i rắn l&acirc;u năm đưng ra mau m&agrave; tập trung ở c&aacute;c l&agrave;ng nghề nu&ocirc;i rắn,v&igrave; thế c&oacute; thể n&oacute;i gi&aacute; rắn l&agrave; những người n&agrave;y đặt ra ,v&agrave; những người ở nơi kh&aacute;c nu&ocirc;i rắn b&aacute;n rắn cũng kh&oacute; khăn hơn nhiều người ko biết b&aacute;n ở đ&acirc;u n&ecirc;n rất mệt</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">5,x&eacute;t về gi&aacute; rắn giống</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">-trong nam gi&aacute; rắn giống kh&aacute; mềm so vớ ngo&agrave;i bắc vd:rắn r&aacute;o tr&acirc;u trong nam ban khoảng 100-150 , ngo&agrave;i bắc nhiều người rao b&aacute;n với gi&aacute; 300-450 rắn 2 tuần tuổi nhiều người c&ograve;n dao b&aacute;n tới 700k </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">&nbsp;Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một v&agrave;i đ&aacute;nh gi&aacute; của t&ocirc;i về con rắn</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">T&ocirc;i c&oacute; một số c&acirc;u hỏi muốn hỏi muốn hỏi c&aacute;c b&aacute;c đang nu&ocirc;i rắn,c&aacute;c b&aacute;c sắp nu&ocirc;i rắn , v&agrave; những b&aacute;c đang b&aacute;n giống rắn</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">1,hiện nay do nu&ocirc;i rắn thu lợi nhuận cao n&ecirc;n nhiều người đổ x&ocirc; nu&ocirc;i rắn liệu một hai năm nưa v&agrave; l&acirc;u hơn con rắn c&oacute; c&ograve;n chỗ đứng như b&acirc;y giờko</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">2,x&eacute;t về c&aacute;ch b&aacute;n rắn thương phẩm ở trong nam ko nhắc đến l&agrave;m g&igrave; nhưng ngo&agrave;i bắc l&agrave; phải xem lại t&ocirc;i nhắc lại nha ở ngo&agrave;i bắc mua b&aacute;n ko như trong nam việc mua b&aacute;n kh&oacute; khăn hơn nhiều người c&oacute; rắn c&ograve;n ko biết b&aacute;n ở đ&acirc;u tất nhi&ecirc;n l&agrave; v&igrave; ko muốn qua nhiều trung gian vậy c&aacute;c b&aacute;c ngo&agrave;i bắc c&oacute; chỗ b&aacute;n rắn tin cậy gi&aacute; cao chưa nếu c&oacute; th&igrave; cho em sin th&ecirc;m th&ocirc;ng tin&nbsp; hoặc gi&uacute;p đỡ nhưng người c&oacute; rắn b&aacute;n được ko ,nhưng đừng lại l&agrave;m c&ograve; đấy nha</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">3, c&aacute;c b&aacute;c nu&ocirc;i rắn ở miền bắc c&oacute; thể xem x&eacute;t li&ecirc;n k&ecirc;t nhau lại được ko trước nhất l&agrave; để hoc hỏi kinh nghi&ecirc;m nu&ocirc;i rắn,t&igrave;m thị trường tin cậy ổn định ,v&agrave; ko sợ bị &eacute;p gi&aacute;&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">4, gi&aacute; rắn giống ngo&agrave;i bắc n&agrave;y quả l&agrave; đắt so với trong nam nhiều bac giao b&aacute;n 300-450k 1 con răn rao trau 2-4 tu&acirc;n tuổi thậm ch&iacute; c&oacute; ngươi rao b&aacute;n tới 700k một con 4-6 tuần tuổi t&ocirc;i xin hỏi c&aacute;c b&aacute;c nếu ban như thế người nu&ocirc;i liệu c&ograve;n c&oacute; l&atilde;i,người ta mua một con về với gi&aacute; 400k sau khi nu&ocirc;i 1 năm ban được 1000000-1200000 trừ tri ph&iacute; giống ,thức ăn,truồng trại hao hụt đ&agrave;n,điện,thuốc men&hellip;hỏi l&atilde;i c&ograve;n bao nhi&ecirc;u t&iacute;nh ra mấy b&aacute;c b&aacute;n gi&ocirc;ng l&agrave; l&atilde;i nhất c&aacute;c b&aacute;c với gi&aacute; cắt cổ người kh&aacute;c m&agrave;, c&aacute;c b&aacute;c thử nghĩ xem l&agrave;m ăn kiểu đ&oacute; liệu c&oacute; được l&acirc;u d&agrave;i ,t&ocirc;i mong nhưng người nu&ocirc;i rắn c&oacute; lương t&acirc;m với nghề n&agrave;y l&ecirc;n tiếng&hellip;.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">5,tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n t&ocirc;i thấy c&oacute; rất nhiều b&aacute;c v&agrave; c&aacute;c anh em nhiệt t&igrave;nh tham gia như b&aacute;c nuoide,b&aacute;c xu&acirc;n vũ,b&aacute;c hải&hellip;nhưng b&ecirc;n cạnh đấy ko &iacute;t b&aacute;c lợi dung diễn đ&agrave;n m&agrave; quảng c&aacute;o ,rao b&aacute;n mặt h&agrave;ng của m&igrave;nh,tất nhi&ecirc;n l&agrave; với c&aacute;i gi&aacute; cắt cổ,c&aacute;c b&aacute;c cho em &yacute; kiến về c&aacute;c b&aacute;c n&agrave;y với</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">6, em đang dự định mở trang trại tổng hợp tất nhi&ecirc;n con rắn được ưu ti&ecirc;n ,em đinh sang năm nu&ocirc;i thử 200 con mong c&aacute;c b&aacute;c cung anh em ngần xa gi&uacute;p đỡ chỉ bảo&nbsp; về kỹ thuật ,t&igrave;m đầu ra&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n tham ra diễn đ&agrave;n c&oacute; g&igrave; chưa phải mong anh em gi&uacute;p đỡ v&agrave; chỉ bảo th&ecirc;m. t&ocirc;i rất mong được l&agrave;m quen giao lưu với mọi người</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: MAI VAN LUC
- Địa chỉ: yên mô-ninh binh
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 

N

nhanongthanhpho

Lữ khách
#3
chăm nuôi thì có lúc có thời thôi bạn à! có tiền dư thừa thì nuôi bạn à, rùi nằm đó chờ thời thôi bạn à. như là chơi chứng khoáng ấy bạn căn thời cơ ra zô cho lợp lý là được thôi bạn à. bạn có thể lục ra mấy bài cũ bân phần NUÔI CON ZÌ CHO HỢP LÝ...... người ta bàn luận vấn đề này nhìu lắm rồi đó bạn. chúc bạn có những quyết định đúng đắn và thành công........
 

Đối tác


Top