NHÍM THỊT GIÁ SỈ - NHÍM CON NUÔI LẤY THỊT

GIA HUY

Lữ khách
#1
<p><strong><font size="2">TRANG TRẠI CHĂN NU&Ocirc;I GIA HUY - CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M ,RẮN ,,,</font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG - THỊT ĐỦ LOẠI VỚI GI&Aacute; SỈ CẠNH TRANH </font></strong></p><p><strong><font size="2">B&Agrave; CON C&Oacute; NGUỒN THỨC ĂN TỰ NHI&Ecirc;N NHƯ HỘT M&Iacute;T , TR&Aacute;I C&Acirc;Y LOẠI BỎ TỪ VƯỜN TR&Aacute;I C&Acirc;Y ,,, RẤT TH&Iacute;CH HỢP ĐỂ NU&Ocirc;I NH&Iacute;M SINH SẢN LẤY NH&Iacute;M CON NU&Ocirc;I THỊT M&Agrave; CHI PH&Iacute; ĐẦU TƯ RẤT &Iacute;T </font></strong></p><p><strong><font size="2">B&Aacute;O GI&Aacute; NH&Iacute;M T10/2012 </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 3-4 KG/CON : 1,5 TRIỆU -&gt;&nbsp; 1,8 TRIỆU / CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT 8-10KG/ CON : 150- 180.000/KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 CON ĐANG ĐỘ TUỔI SINH SẢN : 5-6 TRIỆU/ CHUỒNG </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776</font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM -RẮN LONG THỪA
- Địa chỉ: ấp BÀU ĐIỀU- xã PHƯỚC THẠNH- huyện CỦ CHI - TPHCM
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx