Nông nghiệp - cần thu mua đậu xanh hạt với số lượng lớn