quy trình sản xuất cá nàng hai

Kim Khắc

Lữ khách
#1
<h1 class="title">Quy Tr&igrave;nh Sản Xuất</h1> <p><a class="alrptip" href="http://cagiongthanhson.com/dong-thap-nuoi-thanh-cong-ca-thac-lac-cuom/">C&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm</a> (con gọi l&agrave; <strong><a class="alrptip" href="http://cagiongthanhson.com/dong-thap-nuoi-thanh-cong-ca-thac-lac-cuom/">c&aacute; n&agrave;ng hai</a></strong>) l&agrave; loại c&aacute; đang được phổ biến nu&ocirc;i rộng r&atilde;i ở nhiều nơi ở Việt Nam. <strong>C&aacute; n&agrave;ng hai</strong> c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao n&ecirc;n nhu cầu c&aacute; giống đ&atilde; trở n&ecirc;n bức thiết. Cơ sở C&aacute; Giống Thanh Sơn đ&atilde; sản xuất th&agrave;nh c&ocirc;ng m&ocirc; h&igrave;nh nh&acirc;n giống loại c&aacute; n&agrave;y nhằm đa dạng h&oacute;a vật nu&ocirc;i tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p><strong>1. K&iacute;ch th&iacute;ch c&aacute; n&agrave;ng hai sinh sản</strong><br /> C&aacute; n&agrave;ng hai trong nu&ocirc;i vỗ mỗi c&aacute; thể c&oacute; thể đẻ từ 2000 &divide; 7000 trứng với c&aacute; 2 &divide; 3 kg. C&aacute; giống n&agrave;ng hai được Thanh Sơn kiểm tra s&agrave;n lọc một c&aacute;ch kỹ c&agrave;ng, lựa chọn những con giống c&oacute; trứng tốt, khả năng thụ tinh cao nhất để cho v&agrave;o bồn chuẩn bị ti&ecirc;m k&iacute;ch dục. C&aacute; giống được kiểm tra chất lượng v&agrave; ti&ecirc;m kh&aacute;ng sinh theo liều lượng c&acirc;n nặng của từng con.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a class="cboxElement" rel="lightbox[747]" title="Quy Tr&igrave;nh Sản Xuất" href="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/47.jpg"><img width="300" height="179" border="0" style="display: block" class="lazy alignleft size-medium wp-image-958 data-lazy-ready" alt="quy-trinh-san-xuat-ca-nang-hai" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/47-300x179.jpg" /></a></td> <td><a class="cboxElement" rel="lightbox[747]" title="Quy Tr&igrave;nh Sản Xuất" href="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/119.jpg"><img width="300" height="179" border="0" style="display: block" class="lazy alignleft size-medium wp-image-951 data-lazy-ready" alt="quy-trinh-ep-ca-nang-hai" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/119-300x179.jpg" /></a></td> </tr> <tr> <td><a class="cboxElement" rel="lightbox[747]" title="Quy Tr&igrave;nh Sản Xuất" href="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/74.jpg"><img width="300" height="180" border="0" style="display: block" class="lazy alignleft size-medium wp-image-957 data-lazy-ready" alt="quy-trinh-san-xuat-ca-nang-hai" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/74-300x180.jpg" /></a></td> <td><a class="cboxElement" rel="lightbox[747]" title="Quy Tr&igrave;nh Sản Xuất" href="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/IMAG0538.jpg"><img width="300" height="179" border="0" style="display: block" class="lazy alignleft size-medium wp-image-956 data-lazy-ready" alt="quy-trinh-san-xuat-ca-nang-hai" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/IMAG0538-300x179.jpg" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>2.&nbsp;<a class="alrptip" href="http://cagiongthanhson.com/ky-thuat-nuoi-ca-ao-nuoc-tinh/">Kỹ thuật</a> thụ tinh nh&acirc;n tạo</strong><br /> Sau khi đ&atilde; qua kh&acirc;u kiểm tra khả năng cho trứng của từng con giống, Thanh Sơn d&ugrave;ng c&aacute;c phương ph&aacute;p thủ c&ocirc;ng vuốt trứng lấy trứng trong từng con giống ra ngo&agrave;i. Trứng được tổng hợp, l&agrave;m sạch thụ tinh nh&acirc;n tạo với tỷ lệ đực c&aacute; (theo khối lượng) l&agrave; 1: 20. Khoảng 20h sau khi ti&ecirc;m tiến h&agrave;nh kiểm tra sự rụng trứng. Khi thấy trứng đ&atilde; rụng th&igrave; vuốt trứng để thụ tinh. C&aacute; đực kh&ocirc;ng thể nặn tinh m&agrave; phải mổ lấy tinh. Một con đực c&oacute; thể thụ tinh cho 3 &divide; 5 con c&aacute;i.</p> <p><em>Gia đoạn ấp trứng</em></p> <p><a title="thanh son, ca nang hai ,c&aacute; n&agrave;ng hai, c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm, ca thac lac cuom" href="http://cagiongthanhson.com"><strong>Thanh Sơn</strong></a> sản xuất giống c&aacute; n&agrave;ng hai sử dụng <strong>phương ph&aacute;p ấp trứng khử d&iacute;nh</strong>: ấp trứng trong bể sử dụng nguồn nước s&ocirc;ng qua hệ thống lắng lọc cơ học v&agrave; sử dụng cloirine (20 &divide; 30 ppm) để xử l&yacute; nước. Trại được che chắn tho&aacute;ng m&aacute;t để n&acirc;ng cao v&agrave; ổn định nhiệt độ trong khoảng 29 &divide; 31oC. Mật độ ấp 5 &divide; 6 vạn trứng/m2, tỷ lệ thụ tinh 90 &divide; 95 %, tỷ lệ nở 90 &divide; 97%.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><a class="cboxElement" rel="lightbox[747]" title="Quy Tr&igrave;nh Sản Xuất" href="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/128.jpg"><img width="300" height="179" border="0" style="display: block" class="lazy alignleft size-medium wp-image-963 data-lazy-ready" alt="ca-giong-thanh-son" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/128-300x179.jpg" /></a></td> <td><a class="cboxElement" rel="lightbox[747]" title="Quy Tr&igrave;nh Sản Xuất" href="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/IMAG0717.jpg"><img width="300" height="179" border="0" style="display: block" class="lazy alignleft size-medium wp-image-967 data-lazy-ready" alt="lay-tinh-trung-ca" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/IMAG0717-300x179.jpg" /></a></td> </tr> <tr> <td><a class="cboxElement" rel="lightbox[747]" title="Quy Tr&igrave;nh Sản Xuất" href="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/IMAG0720.jpg"><img width="300" height="179" border="0" style="display: block" class="lazy alignleft size-medium wp-image-968 data-lazy-ready" alt="thu-tinh-ca-nang-hai" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/IMAG0720-300x179.jpg" /></a></td> <td><a class="cboxElement" rel="lightbox[747]" title="Quy Tr&igrave;nh Sản Xuất" href="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/129.jpg"><img width="300" height="179" border="0" style="display: block" class="lazy alignleft size-medium wp-image-966 data-lazy-ready" alt="ca-giong-thanh-son" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/129-300x179.jpg" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>3. Kỹ thuật ương c&aacute; bột</strong></p> <p><a title="c&aacute; n&agrave;ng hai, c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm, c&aacute; l&oacute;c , c&aacute; sặc rằn," href="http://cagiongthanhson.com"><strong>C&aacute; n&agrave;ng hai </strong></a> được ương ở trong bể xi măng 5 &divide; 10 m2 dễ chăm s&oacute;c v&agrave; tiện theo d&otilde;i, kiểm tra, xử l&yacute;. Bể được vệ sinh bằng Chlorine 20 ppm. Nước lấy v&agrave;o bể ương được lắng lọc kỹ, chất lượng nước tốt, nhiệt độ ổn định, đảm bảo kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm cho con giống khỏe mạnh nhất.</p> <p>H&agrave;ng ng&agrave;y Thanh Sơn đều tiến h&agrave;nh xiphon thức ăn thừa v&agrave; cấp lại nước. H&agrave;ng tuần tiến h&agrave;nh luyện &eacute;p c&aacute; để tăng khả năng trao đổi chất v&agrave; tăng sức đề kh&aacute;ng. Sau 15 ng&agrave;y ương từ c&aacute; cở 2 &divide; 3 cm c&oacute; thể đạt 5 &divide; 6 cm cung cấp đến người nu&ocirc;i. </p><p>chi tiết : <a title="cung cấp c&aacute; giống c&aacute;c loại : c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm, c&aacute; l&oacute;c , c&aacute; sặc rằn,..." href="http://cagiongthanhson.com"><strong>http://cagiongthanhson.com</strong></a> </p><p>li&ecirc;n hệ :Mr THANH 0982 990 619 <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ca giong thanh son
- Địa chỉ: hong ngu - dong thap
- Điện thoại: 0982990619 - Fax:
- email: cagiongthanhson@gmail.com