Tìm Đối Tác Kinh Doanh Thủy Hải Sản

  • Thread starter hungphan2710
  • Ngày gửi
H

hungphan2710

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 12.75pt; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: red"><br /> </span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: red">k&iacute;nh gửi: QU&Yacute; DOANH NGHIỆP V&Agrave; C&Aacute; NH&Acirc;N</span><span style="font-size: 18pt; font-family: Verdana"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n thu mua v&agrave; cung cấp sỉ, lẻ mặt h&agrave;ng Ba ba giống v&agrave; thịt nguy&ecirc;n con, đạt ti&ecirc;u chuẩn. Ngo&agrave;i ra Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng hải sản tươi sống kh&aacute;c như: C&aacute; k&egrave;o, S&ograve; l&ocirc;ng, S&ograve; huyết, Lươn, Ếch,....</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana">Qu&yacute; Doanh nghiệp, C&aacute; nh&acirc;n c&oacute; khả năng cũng như nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana">DĐ 0984 994004 (A. Tấn). 090 825 8274 (A. Hưng)</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana">website:&nbsp;<a href="http://babaviet.net/">http://babaviet.net/</a></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana">Email: <a href="mailto:hungphan2710@gmail.com">hungphan2710@gmail.com</a></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn Qu&yacute; Doanh Nghiệp V&agrave; C&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; gi&agrave;nh ch&uacute;t thời gian qu&yacute; b&aacute;u quan t&acirc;m !!!</span></p> <span style="-webkit-box-shadow: none !important" />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hưng Phan
- Địa chỉ: 137B Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
- Điện thoại: 090 825 8274 - Fax: 0984 994 004
- email: hungphan2710@gmail.com