Thảo luận Tính phương án sử dụng đất nông nghiệp tốt nhất trong trường hợp có 10 mảnh đất, vùng đất hoặc cụm đất

Hiện nay tôi đã tạo ra được 3 file EXCEL dùng làm công cụ để tính toán phương án sử dụng đất nông nghiệp tốt nhất trong trường hợp có 10 mảnh đất, vùng đất hoặc cụm đất tính theo loại cây hoặc phương thức canh tác để vừa đáp ứng được nhu cầu thị trường vừa có doanh thu hoặc lợi nhuận cao nhất như sau: Sdt10x10.xlsm, Sdc10x10.xlsm, Sdd10x10.xlsm. Cách tính các file này giống hệt như cách tính các file đã trình bày trong 2 bài của tôi đã đưa lên Diễn đàn và thời gian máy tính của tôi chạy sau khi bấm phím điều khiển hết khoảng 7 phút 40 giây đối với 2 file đầu và khoảng 7 phút 45 giây đối với file sau cùng.

Riêng file sau cùng Sdd10x10.xlsm tuy chỉ tính tối ưu theo doanh thu hoặc lợi nhuận nhưng có thêm biểu về sản phẩm hàng năm phân theo từng mảnh đất hoặc vùng đất của toàn hợp tác xã hoặc doanh nghiệp nông nghiệp nông nghiệp và biểu về sản phẩm hàng năm cho từng mảnh đất hoặc vùng đất phân theo từng phương thức kinh doanh. Biểu Sản phẩm trong phương án sử dụng đất đã trình bày trong bài của tôi đã đưa lên Diễn đàn kỳ trước thực chất là sản phẩm tính theo phương thức canh tác nên trong file này được đổi tên là Sản phẩm phân theo các phương thức canh tác. Để người xem dễ hình dung về các biểu này xin phép dùng các số liệu giả định để tính toán doanh thu có lợi nhất sẽ có 3 biểu về sản phẩm hàng năm như sau:
Phuongthuc.png

Manhdat.png

Phía trước tên các mảnh đất có các phím điều khiển để người sử dụng chỉ việc bấm vào phím đó sẽ có ngay biểu về Doanh thu, diện tích và sản phẩm trong phương án sử dụng đất của mảnh đất đó chi tiết đến từng phương thức canh tác. Với các số liệu giả định để tính toán đó thì các mảnh đất A, B, E chỉ dùng 1 phương thức canh tác, các mảnh đất F, G, I, J dùng 2 phương thức canh tác và các mảnh đất C, D, H dùng 3 phương thức canh tác. Thí dụ như bấm vào phím điều khiển trước mảnh đất F chẳng hạn sẽ có ngay biểu sau:

Chitiet.png

Muốn trở lại biểu Sản phẩm phân theo các mảnh đất chỉ cần bấm phím Trở về vị trí cũ sẽ có ngay biểu này.

Tôi sẽ dần dần bổ sung thêm 2 biểu mới này vào các file đã nêu trong bài trước: Sdd4x10.xlsm, Sdd5x10.xlsm, Sdd6x10.xlsm, Sdd7x10.xlsm, Sdd8x10.xlsm và Sdd9x10.xlsm.

Rất mong sự quan tâm giúp đỡ của các hợp tác xã, các doanh nghiệp nông nghiệp và mọi người.
 
Last edited:
Back
Top