Trại Rắn Và Tắc Kè Ba Dol mua bán con giống

  • Thread starter badol
  • Ngày gửi
B

badol

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">Mua b&aacute;n con giống Trại Rắn V&agrave; Tắc K&egrave; Ba Dol</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">Rắn hổ dện, Tắc k&egrave; l&agrave; loại động vật b&ograve; s&aacute;t hoang d&atilde;. Sau khi ch&uacute;ng ta lai tạo v&agrave; thuần h&oacute;a ch&uacute;ng cũng rất dễ nu&ocirc;i như c&aacute;c loại động vật th&ocirc;ng thường kh&aacute;c. Tiếp x&uacute;c với con người hằng ng&agrave;y ch&uacute;ng rất hiền v&agrave; dễ thương. Rắn v&agrave; tắc k&egrave; l&agrave; loại xuất khẩu sang nước bạn rất c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao. </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5"><img src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/08/29/1346228245_ran.JPG" border="0" />&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">Theo Thầy thuốc Việt Nam của GSTS Đỗ Tất Lợi c&oacute; đoạn viết &quot;Tắc k&egrave; c&oacute; t&aacute;c dụng bổ thận, tr&aacute;ng dương, trị c&aacute;c chứng bệnh đau lưng, đau khớp, suy thận, yếu sinh l&yacute;, tiếp x&uacute;c kh&ocirc;ng bền bỉ&quot;.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">Theo Y học cổ truyền c&ocirc;ng nhận rượu thuốc được b&agrave;o chế từ con tắc k&egrave; gi&uacute;p cho cơ thể gi&uacute;p cho cơ thể sớm b&igrave;nh phục. Nếu c&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu chăn nu&ocirc;i rắn v&agrave; tắc k&egrave;, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tư vấn tận t&igrave;nh để c&aacute;c bạn đạt được kết quả cao nhất. Nguồn thức ăn cho rắn l&agrave; nh&aacute;i, c&oacute;c, ếch, chuộc v.v... Ri&ecirc;ng tắc k&egrave; ch&uacute;ng ta cũng tự tạo được như dế m&egrave;n, tr&ugrave;ng quế, c&agrave;o c&agrave;o v&agrave; c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng kh&aacute;c. Về kỹ thuật chăn nu&ocirc;i cần trao đổi trực tiếp, kh&ocirc;ng thể n&oacute;i qua mạng hết được mong bạn đọc th&ocirc;ng cảm. </font></p><p class="MsoNormal"><img src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/08/29/1346228214_tacke.GIF" border="0" /></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">C&oacute; nhu cầu về con giống xin li&ecirc;n hệ Trại Rắn V&agrave; Tắc K&egrave; Ba Dol địa chỉ: Cầu K13, x&atilde; B&agrave;u Năng, huyện Dương Minh Ch&acirc;u, tỉnh T&acirc;y Ninh. </font></p><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">Điện thoại: 0985.686.325.<br /></font></font></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ba dol
- Địa chỉ: Cầu K13, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0985.686.325 - Fax:
- email: vuongthanhcan@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx