Vài hình ảnh về hệ thống Thủy canh

ntx123

Lữ khách
#1Vật liệu làm mô hình thật đơn giản, dùng các bình đựng đã qua sử dụng để làm vật liệu.Một mãnh vườn nho nhỏ cũng có thể tạo ra một vườn thủy canh

 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx