Xây dựng nông thôn mới trước hết bởi chính người dân

  • Thread starter lamac
  • Ngày gửi
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Chương trình Xây dựng nông thôn mới với mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn. Phải làm thế nào để người dân hiểu rõ họ là chủ thể của xây dựng nông thôn mới.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (BCĐ) đã chủ trì làm việc của BCĐ.

Trong kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, Chương trình Xây dựng nông thôn mới là chương trình tổng hợp kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội với mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn vì vậy cả hệ thống chính trị cần vào cuộc. Tuy nhiên, phải làm thế nào để người dân hiểu rõ họ là chủ thể của xây dựng nông thôn mới.

“Phải để từng người, từng nhà tự vươn lên trong cuộc sống, từ việc đầu tiên bằng xây dựng nhà cửa của chính họ, việc ăn, học, chữa bệnh….Sau đó có sự hỗ trợ của cộng đồng, họ hàng, làng bản và từ Trung ương”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đến cuối năm nay các tỉnh phải lập được BCĐ, thực hiện quy hoạch đề án, xác định rõ tiêu chí nào cần thực hiện trước từ nay đến năm 2015; xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí và phù hợp với điều kiện của địa phương; phải huy động mọi nguồn lực toàn xã hội tham gia chương trình; Chương trình 30a, 135 phải đi trước một bước trước Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2010, kế hoạch hoạt động chủ yếu của Chương trình là kiện toàn bộ máy Ban chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương; thành lập Văn phòng điều phối Chương trình; tổ chức thông tin tuyên truyền về Chương trình; Phát động cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì…

Năm 2011, cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới ở các xã; hoàn thành việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia trên cả nước; lựa chọn một số tỉnh, huyện và mỗi huyện từ 1-2 xã để chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia.

Do khối lượng công việc rất lớn nên BCĐ sẽ phân công mỗi đồng chí trong BCĐ Trung ương phụ trách một số địa phương trong việc giám sát thực hiện Chương trình.
(Website Hội Nông dân Việt Nam)
 

Quảng cáoTop