bán gà noc linh kê vip làm giống dây

#1
chào toàn thễ anh em trên diễn dàn sao đây mình cần bán 1 em linh kê lông thép duôi vàng rực như cộng dây đồng có lỗi không có lông gà 3 mùa gà vàng chân vàng mòng trái ớt chĩ thiên gà này thành tích win 8 mùa dầu 2k9 ăn 4 thai lông xong 3k3 an 4 nua gà đáng nói là 3k3 chấp 2k7 tới 2k9 diều 1 3 cây cựahết h mùa 3 len 3k5 rồi thã dạp mái lối đá dứng canh dá chân chính sát nhãy là gay dò hay ối chết gà có tai vòng xoay an lạc bình chánh hcm 0903002124 gap trung
[/IMG]

[/IMG]
[/IMG]
thần em chụp bằng diện thoại cùi bắp nên cộng lông thép không gõ lám anh em có thể đến xem gà trực tiếp tai vòng xoay an lac bình chánh 0903002124 gap trung
[/IMG]
gà vàng chân vàng mỏ vàng lông thép vàng con nó đỗ ra win từ 3 cái trở lên
sâu đây ké thêm con cũa nó dạp với mái lai 75
dành cho anh em đá tiền lớn gà xám chân xanh da cam vuông gảnh trang 2k8 yếu lối đá y chăn cha nó thã dâu dứng dó mùa đầu win 3 chỉ trong 3 chân mới thai long xong
[/IMG]
gà dày dòn lông gân mạnh mòng ba chia bự 0903002124 gap trung gia 3t5
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
anh em có thể xem gà tại vòng xoay an lạc bình chánh hcm 0903002124 gap trung buon bán tai nhà quy tính hàng dầu gành anh em up phu mình nhá cám ơn các bạn đã dọc tin
 

Last edited: