Bán giống cây Hông

  • Thread starter dulichbinhan
  • Ngày gửi
D

dulichbinhan

Guest
<TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 447pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=596 border=0><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">Một ha trồng cây lương thực một năm cho thu lời 50 triệu đồng.

Một ha trồng cây hông (Paulownia) 1 năm cho thu lời 200 triệu.

Đặc biệt hơn nữa cây tái sinh được 3 lần sau thu hoạch,không cần trồng lại

Liên hệ với chúng tôi để có giống và được tư vấn kỹ thuật.

Trung tâm kỹ thuật vườn Bình An :

Điện thoại : 04-22162266 hoặc 0913524523

Email: dichvubinhan@gmail.com
www.dulichbinhan.com<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
><o:lock aspectratio=
</o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 155.25pt; HEIGHT: 207pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\FOREVE~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image001.png"><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 155.25pt; HEIGHT: 207pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\FOREVE~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\05\clip_image001.png"></v:imagedata></v:shape></v:imagedata></v:shape>

<o:p></o:p>


</TD></TR></TBODY></TABLE>
 


Last edited by a moderator:
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top