Bán quả và giống Thanh Long Ruột Đỏ

codon_lvy

Lữ khách
#1
<div align="center">&nbsp;</div><div align="center"><strong><font size="5">Ch&agrave;o Mọi Người!</font></strong></div><div align="center"><strong><font size="5">T&ocirc;i l&agrave; 1 hộ trồng Thanh Long Ruột Đỏ ở x&atilde; v&acirc;n trục huyện lập thạch tỉnh vĩnh ph&uacute;c</font></strong></div><div align="center"><strong><font size="5">Ở đ&acirc;y đ&atilde; trồng được 6 năm r&ugrave;i (từ năm 2006)</font></strong></div><div align="center"><strong><font size="5">giống lấy từ viện c&acirc;y ăn quả trung ương v&agrave; đ&atilde; qua chọn lọc (xuất xứ từ đ&agrave;i loan). v&igrave; qua chọn lọc bỏ giống cho quả nhỏ v&agrave; chất lượng k&eacute;m.</font></strong></div><div align="center"><strong><font size="5">hiện nay cho quả từ 3 đến 8 lạng. ủy ban tỉnh l&ecirc;n thăm v&agrave; đ&atilde; quyết định nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh cho n&ocirc;ng d&acirc;n (tr&ecirc;n b&aacute;o vĩnh ph&uacute;c)</font></strong></div><div align="center"><strong><font size="5">nếu ai c&oacute; nhu cầu Mua Giống, Quả v&agrave; kỹ thuật trồng xin li&ecirc;n hệ</font></strong></div><div align="center"><strong><font size="5">Dt: 0972289114 </font></strong><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê văn yên
- Địa chỉ: lập thạch vĩnh phúc
- Điện thoại: 0972289114 - Fax:
- email: leyent12@gmail.com