Hợp tác Cần hợp tác, đối tác, đại lý phân phối sữa.