giới thiệu giống mới

  • Thread starter nong huu gia lai
  • Ngày gửi
N

nong huu gia lai

Guest
<v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path>ffice:eek:ffice" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1029" style="margin-top: 15.25pt; z-index: 4; margin-left: 13.05pt; width: 31.95pt; position: absolute; height: 46.9pt;" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image001.png"></v:imagedata></v:shape><o:p></o:p>


COÂNG ffice:smarttags" /><st2:personname w:st="on"><st1:givenname w:st="on">TY</st1:givenname> <st1:middlename w:st="on">GIOÁNG</st1:middlename> <st1:sn w:st="on">CAÂY</st1:sn></st2:personname> TROÀNG <st2:personname w:st="on"><st1:givenname w:st="on">NOÂNG</st1:givenname> <st1:sn w:st="on">HÖÕU</st1:sn></st2:personname><o:p></o:p>
Ñòa chæ:Long An – Long Thaønh – Ñoàng Nai<o:p></o:p>
ÑT:0613.844630-547787-5244491 Fax: 0631.844750<o:p></o:p>
VP Pleiku - Gia Lai: 67 Hai Baø Tröng – Pleiku – Gia Lai.<o:p></o:p>
ÑT: 0593.723.188 Fax: 0593.723.189
Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc ôùt Cay A Höông (2116)<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 


BQT website có việc cần trao đổi với quý công ty trong việc quảng bá sản phẩm nhằm giúp công ty bán sản phẩm tốt hơn ( hoàn toàn miễn phí)

Xin công ty liên lạc về số 0948101010 or để lại số điện thoại di động để được hướng dẫn.
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top