giới thiệu giống mới

  • Thread starter nong huu gia lai
  • Ngày gửi
N

nong huu gia lai

Guest
<v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path>ffice:eek:ffice" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1029" style="margin-top: 15.25pt; z-index: 4; margin-left: 13.05pt; width: 31.95pt; position: absolute; height: 46.9pt;" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image001.png"></v:imagedata></v:shape><o:p></o:p>


COÂNG ffice:smarttags" /><st2:personname w:st="on"><st1:givenname w:st="on">TY</st1:givenname> <st1:middlename w:st="on">GIOÁNG</st1:middlename> <st1:sn w:st="on">CAÂY</st1:sn></st2:personname> TROÀNG <st2:personname w:st="on"><st1:givenname w:st="on">NOÂNG</st1:givenname> <st1:sn w:st="on">HÖÕU</st1:sn></st2:personname><o:p></o:p>
Ñòa chæ:Long An – Long Thaønh – Ñoàng Nai<o:p></o:p>
ÑT:0613.844630-547787-5244491 Fax: 0631.844750<o:p></o:p>
VP Pleiku - Gia Lai: 67 Hai Baø Tröng – Pleiku – Gia Lai.<o:p></o:p>
ÑT: 0593.723.188 Fax: 0593.723.189
Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc ôùt Cay A Höông (2116)<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 


khucthuydu

ĐT/zalo/fb: 0948.101010
BQT website có việc cần trao đổi với quý công ty trong việc quảng bá sản phẩm nhằm giúp công ty bán sản phẩm tốt hơn ( hoàn toàn miễn phí)

Xin công ty liên lạc về số 0948101010 or để lại số điện thoại di động để được hướng dẫn.
 

Bài viết tương tựTop