Lạp xưởng Tôm - Sóc trăng. Món ngon độc đáo

  • Thread starter asahinguyen
  • Ngày gửi
A

asahinguyen

Lữ khách
#1
<div id="post_message_99231750" style="max-width: 560px; overflow: auto"> <font size="3">Nghề l&agrave;m Lạp Xưởng vốn l&agrave; nghề truyền thống đối với người Hoa ở S&oacute;c Trăng. Những năm 80 của thế kỷ XX, S&oacute;c Trăng đ&atilde; c&oacute; cả một Hợp t&aacute;c x&atilde; chuy&ecirc;n l&agrave;m mặt h&agrave;ng n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n để trở th&agrave;nh một thương hiệu c&oacute; tiếng tăm tr&ecirc;n thương trường th&igrave; phải đến năm 2003, khi C&acirc;u lạc bộ b&aacute;nh p&iacute;a-lạp xưởng S&oacute;c Trăng được th&agrave;nh lập với 26 th&agrave;nh vi&ecirc;n với những quy chuẩn về chất lượng th&igrave; mặt h&agrave;ng lạp xưởng S&oacute;c Trăng mới nổi tiếng tr&ecirc;n thương trường.<br /><br /> Lạp xưởng l&agrave; m&oacute;n ăn c&oacute; nguồn gốc xuất xứ từ Trung Hoa, dạng &ldquo;để d&agrave;nh&rdquo; ăn dần. Trước đ&acirc;y người ta chế biến lạp xưởng chủ yếu từ heo, nhưng sau đ&oacute; &ldquo;s&aacute;ng tạo&rdquo; th&ecirc;m, n&agrave;o l&agrave; b&ograve;, t&ocirc;m...; trong đ&oacute; lạp xưởng t&ocirc;m l&agrave; m&oacute;n ngon nhất v&igrave; hương vị t&ocirc;m thanh tao nhẹ nh&agrave;ng, ăn nhiều vẫn kh&ocirc;ng bị ngấy.</font> <font size="3"><br /><br /> Lạp xưởng S&oacute;c Trăng c&oacute; nhiều chủng loại, n&agrave;o l&agrave; lạp xưởng tươi, lạp xưởng nạc v&agrave; sau n&agrave;y l&agrave; lạp xưởng t&ocirc;m, một chủng loại thuộc dạng &ldquo;cao cấp&rdquo; v&agrave; rất h&uacute;t h&agrave;ng trong những ng&agrave;y tết. Lạp xưởng tuy c&oacute; nhiều nh&atilde;n hiệu những tựu trung đều bắt nguồn từ lạp xưởng tươi với th&agrave;nh phần c&oacute; tỷ lệ 50% nạc v&agrave; 50% mỡ, sau c&ocirc;ng đoạn xay, phối trộn với gia vị, hương liệu được dồn v&agrave;o trong ruột heo, thắt n&otilde;n tạo d&aacute;ng v&agrave; phơi kh&ocirc;. Đặc trưng của lạp xưởng l&agrave; hương thơm của Mai Quế Lộ. Lạp xưởng nạc th&igrave; tỷ lệ thay đổi với lượng nạc chiếm từ 70% trở l&ecirc;n. Từ những sản phẩm tươi chỉ để được v&agrave;i tuần sau khi xuất xưởng, c&aacute;c loại lạp xưởng được sấy kh&ocirc; trong l&ograve; sấy với độ ẩm chỉ c&ograve;n 10%, sau đ&oacute; đ&oacute;ng d&oacute;i trong bao nylon được h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng n&ecirc;n thời gian bảo quản k&eacute;o d&agrave;i hơn, đặc biệt l&agrave; khi đi v&agrave;o c&aacute;c si&ecirc;u thị. </font> <font size="3"><br /><br /> Thật ra mặt h&agrave;ng lạp xưởng t&ocirc;m đ&atilde; c&oacute; từ trước năm 1980, nhưng l&uacute;c ấy th&igrave; con t&ocirc;m hầu như đều d&agrave;nh cho xuất khẩu n&ecirc;n c&aacute;c l&ograve; chỉ l&agrave;m để l&agrave;m qu&agrave; biếu v&agrave; d&ugrave;ng trong gia đ&igrave;nh. Sau đổi mới, đời sống kinh tế được n&acirc;ng l&ecirc;n&hellip;con t&ocirc;m kh&ocirc;ng c&ograve;n kh&oacute; kiếm v&agrave; nhu cầu &ldquo;thưởng thức&rdquo; của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng cũng cao hơn n&ecirc;n lạp xưởng t&ocirc;m được c&aacute;c chủ l&ograve; đưa ra thị trường.</font> <font size="3"><br /> Th&agrave;nh phần của lạp xưởng t&ocirc;m kh&aacute; ph&ugrave; hợp với người ăn ki&ecirc;ng khi t&ocirc;m n&otilde;n chiếm tới 50%, thịt nạc 30% v&agrave; mỡ chỉ c&ograve;n 20%. Kh&uacute;c lạp xưởng cũng nhỏ hơn, thanh mảnh hơn. Nhưng quan trọng hơn cả l&agrave; m&agrave;u sắc của lạp xưởng t&ocirc;m trong hơn c&aacute;c loại lạp xưởng kh&aacute;c, hương vị vẫn mang hương mai quế lộ nhưng vị t&ocirc;m vẫn đậm v&agrave; &iacute;t ngậy hơn. Mặc d&ugrave; gi&aacute; t&ocirc;m so với thịt heo đắt gấp 2, gấp 3 lần tuỷ theo m&ugrave;a nhưng gi&aacute; lạp xưởng t&ocirc;m cũng chỉ đắt hơn c&aacute;c loại kh&aacute;c từ 20 đến 25% tuỳ theo nh&atilde;n hiệu.<br /><br /> Em cung cấp c&aacute;c sản phẩm của nh&atilde;n hiệu Mỹ Tr&acirc;n - S&oacute;c trăng.</font> <br /> <br /> <strong><font size="4">1.Lạp xưởng T&ocirc;m Đặc biệt ( chỉ c&oacute; loại 1 kh&ocirc;ng c&oacute; loại 2)</font><br /> </strong> <u><br /> <a class="highslide" href="http://i436.photobucket.com/albums/qq88/sibayamakaisya/My%20Tran%20soc%20trang/lapxuongtom1.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_1" src="http://i436.photobucket.com/albums/qq88/sibayamakaisya/My%20Tran%20soc%20trang/lapxuongtom1.jpg" /></a><br /> <br /> <br /> <a class="highslide" href="http://i436.photobucket.com/albums/qq88/sibayamakaisya/My%20Tran%20soc%20trang/lapxuongtom.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_2" src="http://i436.photobucket.com/albums/qq88/sibayamakaisya/My%20Tran%20soc%20trang/lapxuongtom.jpg" /></a><br /> <br /> </u><font size="5">Gi&aacute; 95K/500gr</font> <font size="5">40k/ 200gr</font><br /> <br /> <u><br /> <font size="4"><br /> </font></u><strong><font size="4">2.Lạp xưởng Mai Quế Lộ Đặc biệt</font><br /> <br /> <a class="highslide" href="http://i436.photobucket.com/albums/qq88/sibayamakaisya/My%20Tran%20soc%20trang/lapxuongthit1.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_3" src="http://i436.photobucket.com/albums/qq88/sibayamakaisya/My%20Tran%20soc%20trang/lapxuongthit1.jpg" /></a><br /> </strong><font size="5">Gi&aacute; 85k /500gr</font><font size="5">3</font><font size="5">6k /200gr</font><strong><br /> <br /> <br /> <br /> <font size="4">3.Lạp xưởng Mai Quế Lộ ngon (nạc &iacute;t mỡ</font></strong><font size="4">)</font><br /> <br /> <a class="highslide" href="http://i436.photobucket.com/albums/qq88/sibayamakaisya/My%20Tran%20soc%20trang/lapxuongthit3.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_4" src="http://i436.photobucket.com/albums/qq88/sibayamakaisya/My%20Tran%20soc%20trang/lapxuongthit3.jpg" /></a><br /> <br /> <font size="5">Gi&aacute; 80K /500gr 34k/ 200gr<br /> <br /> <br /> </font><strong><font size="4">4.B&aacute;nh P&iacute;a </font><br /> <br /> <a class="highslide" href="http://i436.photobucket.com/albums/qq88/sibayamakaisya/My%20Tran%20soc%20trang/banhpia.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_5" src="http://i436.photobucket.com/albums/qq88/sibayamakaisya/My%20Tran%20soc%20trang/banhpia.jpg" /></a><br /> <br /> </strong><font size="5">Gi&aacute; chỉ c&oacute; 38k/ hộp 380gr</font><strong><br /> <br /> <br /> <br /> <font size="4">5.B&aacute;nh M&egrave; l&aacute;o<br /> <br /> <a class="highslide" href="http://i436.photobucket.com/albums/qq88/sibayamakaisya/My%20Tran%20soc%20trang/melao.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_6" src="http://i436.photobucket.com/albums/qq88/sibayamakaisya/My%20Tran%20soc%20trang/melao.jpg" /></a><br /> <br /> </font></strong><font size="5">Gi&aacute; chỉ c&oacute; 27k/hộp</font><strong><font size="4"><br /> <br /> </font></strong><font size="3">Li&ecirc;n hệ : <strong>0903884515 - 091555</strong><strong>4515</strong><strong> ( Ng&acirc;n )</strong><br /> ĐC : <strong>60/</strong><strong>670B Nguyễn Oanh F</strong><strong>6 quận GV Tp.HCM</strong> (nh&agrave; mặt tiền - gần cầu An lộc )<br /> Miễn ph&iacute; giao h&agrave;ng quận G&ograve; vấp. C&aacute;c quận kh&aacute;c em xin th&ecirc;m &iacute;t tiền xăng 20k-30k t&ugrave;y mức độ xa gần. </font></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ngọc Ngân
- Địa chỉ: 60/670B Nguyễn Oanh F6 quận GV Tp.HCM (nhà mặt tiền - gần cầu An lộc )
- Điện thoại: 0915554515 - Fax:
- email: asahi_nguyen@yahoo.com
 

alibabon

alibabon

Thành viên mới
#3
nếu đúng tôm thì hấp dẫn quá!
đúng thật thì món này làm quà tết là oke nhất :8^::bop:
 

Đối tác


Top