Xin ý kiến về cây gió bầu

  • Thread starter MrHailua
  • Ngày gửi
chào cả nhà số là lúa tôi có mảnh vườn nho nhỏ. chưa biết làm gì. dự định trồng cây lấy gổ có người xui trồng sưa, nhưng vì sợ rủi ro nên còn lưỡng lự. riêng tôi thích cây gió bầu không biết ở diễn đàn đã có ai trồng thành công chưa? mong mọi người cho chút ý kiến về cây trồng này. xin cảm ơn.
 A

anhmytran

_
Nông dân @
Muốn trồng cây gì, thì trước hết phải biết viết tên cây đó đã.
Có thế thì mới có người giúp.
Trên Internet người ta không tìm ra được tên sai đâu.
*
 
paye

paye

Thành viên mới
chào cả nhà số là lúa tôi có mảnh vườn nho nhỏ. chưa biết làm gì. dự định trồng cây lấy gổ có người xui trồng sưa, nhưng vì sợ rủi ro nên còn lưỡng lự. riêng tôi thích cây gió bầu không biết ở diễn đàn đã có ai trồng thành công chưa? mong mọi người cho chút ý kiến về cây trồng này. xin cảm ơn.
Cây gió bầu là cây gì. Em chưa nghe bao giờ. Chắc là tự địa phương hã.
 
M

Mục-Tử

_
Nông dân @
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
.... tôi có mảnh vườn nho nhỏ. chưa biết làm gì. dự định trồng cây lấy gổ có người xui trồng sưa, nhưng vì sợ rủi ro nên còn lưỡng lự. riêng tôi thích cây gió bầu......

Bạn có 1 vườn nho nhỏ…mà định trồng cây lấy gỗ !! cũng có ngĩa là bạn không cần…kinh tế. chỉ cần bóng mát và sau nhiều chục năm ( khoảng 100 năm) hưởng bóng mát..bạn lại có tiền nhờ đốn cây làm gỗ ? hoặc khai thác trầm ( cây dó bầu) tiện và lợi cả đôi đường

Trồng cây gì bạn phải biết rất rõ về cây đó…từ cách nhận dạng..đến cách chăm sóc
Đã từng có 1 bạn lên diễn đàn than rằng.. mướn cơ sở bán cây giống trồng trong vườn vài trăm cây tràm… cả vài tháng sau mới phát giác họ trồng trong vườn mình toàn ........ cây keo

Vậy chắc chắn nhất để vừa có bóng mát vừa có lợi nhuận lại không sợ bị nơi bán cây giống lừa đảo, bạn hãy trồng cây ăn trái…trong cái vườn nho nhỏ của bạn là chắc cú nhất đấy..vừa vui vừa có bóng mát...có trái cây ăn, nhanh lắm và không sợ bị lầm

Không phải tất cả cây dó bầu đều có trầm..
kĩ thuật trồng dó bầu tạo trầm đọc ở link dưới :

http://www.nonglamdong.com/dobau.htm
 
Last edited:
MrHailua

MrHailua

Nhanong.Com
cảm ơn bác mục nhiều. nhưng bác cho hỏi thời gian trồng trong bao lâu sẻ cho khai thác vậy? bác đã từng thấy ai trồng chưa? đánh giá của bác như thế nào về đối tượng này? so với cây sưa thì lợi hại hơn thế nào? mong bác bố thí cho chút kiến thức. cảm ơn
 
M

Mục-Tử

_
Nông dân @
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Câu “dó bầu” có khoảng 25 loài là đặc sản của Đông Dương…
Cây cao tới 40m Cây thường ra hoa kết quả từ tháng 3 đến tháng 6. Cây Dó bầu sống được trên nhiều lọai đất : tốt nhất là đất đỏ bazan, trừ đất ngập úng , nhiễm phèn, nhiễm mặn hoặc đất trên nền đá vôi .
Cây trồng tốt nhất là lúc bắt đầu mùa mưa

Gỗ cây Dó Bầu có khả năng hình thành một loại sản phẩm đặc biệt gọi là Trầm Hương, do cây bị bệnh hoặc bởi tác động bên ngoài. Căn cứ vào sự tụ nhựa nhiều hay ít để tạo Trầm mà có những sản phẩm khác nhau: Tóc, Trầm Hương hay Kỳ Nam.
- Tóc: Do sự biến đổi một phần chất gỗ, hình thành những đường đen như sợi tóc (lượng tinh dầu ít, thường dùng làm nhang đốt)
- Trầm Hương: Do sự phân hóa không trọn vẹn của các phần tử gỗ, ngấm tinh dầu Trầm nhiều hơn Tóc, có màu nâu, hay sọc đen. Loại càng tốt thì ít nổi trong nước (trầm = chìm).
- Kỳ Nam: tốt nhất, do sự biến đổi hoàn toàn của các phần tử gỗ, thấm nhiều tinh dầu Trầm, có màu nâu đậm, đen, xanh, vàng hay trắng. Kỳ Nam nặng, chìm trong nước, có vị đắng, thường hình thành ở phần lõi của cây trầm.
Theo nghiên cứu của Cty Dó Bầu Hương thì cây Dó bầu là loại này có khả năng tụ Trầm chất lượng cao nhất: Kỳ nam, Trầm loại 1, 2.
Dó Bầu Hương là một chọn lựa sáng suốt nhất khi nhân rộng mô hình trồng cây Dó vì những tính ưu việt của chúng:

Cây trồng được 5 năm đã có người hỏi mua để tinh lọc dầu trầm rồi
Bác bấm vào link dưới đây để biết thêm :

http://nld.com.vn/85780P0C1002/do-bau-huong-tao-tram-that-tuong-gia-hay-gia-tuong.htm


Công Ty Thiên Hương bà Nguyễn Thị Dân,là giám đốc ngụ trên đường 3 Tháng 2, Q.11 - TPHCM. Chuyên bán cây giống giá 25 ngàn đồng 1 cây ( giá cách đây 10 năm)


Tại Lâm Đồng một số Cty Lâm nghiệp và các hộ bà con nông dân cũng đã gây trồng một ít diện tích.Xin giới thiệu các mô hình sau đây :
lá cây Dó bầu đồi cây Dó bầu trồng 2004 tại xã Lộc Bắc
Cây Dó bầu do Cty Sơn Hy trồng năm 2008

<tbody>
</tbody>
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
Vị thuốc Kỳ Nam và Trầm Hương từ lâu đã nổi tiếng và đắt,
không bao giờ có đủ mà bán.
*
Đã có nhiều người đi tìm Trầm mà không trở về được. Tìm
được thì giàu có. Thế rồi người ta nghĩ đến chuyện trồng
Dó Bầu để có Trầm, khỏi phải leo đèo lội suối những nơi
hoang vắng để tìm.
*
Cho đến nay, Dó Bầu trồng ra có thể xay gỗ ra mùn cưa để
chưng cất dầu Trầm Hương. Cây già may ra có Tóc. Vài cây
bệnh may ra có vài mảnh Trầm nhỏ. Bao nhiêu công lao bỏ
ra tìm tòi cách làm Dó Bầu bị thương, bị bệnh, để làm Trầm
nhưng cho đến nay, kỹ thuật làm Trầm trên cây Dó Bầu vẫn
chưa được tìm ra. Cũng vì thế, cơn sốt trồng Dó Bầu nổi
lên cách đây chục năm đã bị chìm lấp sau những cơn sốt khác
như sốt trồng Sưa chẳng hạn.
*
 
M

mang83

Nhà nông nghiệp dư
Chào bác
Tôi xin can bác trồng cây dó bầu trên kinh nghiệm của bản thân.Cách đây 6 năm sau khi tìm tòi trên mạng ,nhất trên trang web của công ty Tinh Đất Việt tôi đã trồng 2500 cây dó xen trong vườn xoan và xoài với dự định che mát trong vài năm đầu sau đó sẽ phá xoan.Mặc dù Khánh Hoà là xứ trầm hương những tưởng cây dó sẽ phát triển tốt vậy mà tôi thấy nó phát triển rất èo uột ,lai rai chết thậm chí có những cây to cỡ bắp chân cũng tự nhiên chết khô.Tới giờ trong vườn chỉ còn lại chưa tới 100 cây mà phát triển không đều ,có cây to cỡ bắp đùi mà cỡ cổ tay cũng có.Tóm lại bác nên cân nhắc kỹ lưỡng khi trồng loại cây này vì một số người ở vùng xung quanh tôi cũng bị tình trạng này
 
G

gadacuasat

Nhà nông nghiệp dư
Vị thuốc Kỳ Nam và Trầm Hương từ lâu đã nổi tiếng và đắt,
không bao giờ có đủ mà bán.
*
Đã có nhiều người đi tìm Trầm mà không trở về được. Tìm
được thì giàu có. Thế rồi người ta nghĩ đến chuyện trồng
Dó Bầu để có Trầm, khỏi phải leo đèo lội suối những nơi
hoang vắng để tìm.
*
Cho đến nay, Dó Bầu trồng ra có thể xay gỗ ra mùn cưa để
chưng cất dầu Trầm Hương. Cây già may ra có Tóc. Vài cây
bệnh may ra có vài mảnh Trầm nhỏ. Bao nhiêu công lao bỏ
ra tìm tòi cách làm Dó Bầu bị thương, bị bệnh, để làm Trầm
nhưng cho đến nay, kỹ thuật làm Trầm trên cây Dó Bầu vẫn
chưa được tìm ra. Cũng vì thế, cơn sốt trồng Dó Bầu nổi
lên cách đây chục năm đã bị chìm lấp sau những cơn sốt khác
như sốt trồng Sưa chẳng hạn.
*
bác này kiến thúc sâu rộng, vấn đề nào cũng biết, mai mốt bác chết AE sẽ lập cho bác cái miếu, miếu ông anhmytran. AE nào cần hỏi gì sẽ lại khấn bác.
cái thùng hàng này có thể gọi là " vài mảnh trầm nhỏ" ko???
hàng cấy có 6 tháng.cái nào biết rõ hãy nói, ko biết thì thôi, bao đồng quá
khoa học ngày càng tiến bộ, con người ko dậm chân tại chổ. hôm nay sẽ khác hôm qua.
 
MrHailua

MrHailua

Nhanong.Com
Chào bác
Tôi xin can bác trồng cây dó bầu trên kinh nghiệm của bản thân.Cách đây 6 năm sau khi tìm tòi trên mạng ,nhất trên trang web của công ty Tinh Đất Việt tôi đã trồng 2500 cây dó xen trong vườn xoan và xoài với dự định che mát trong vài năm đầu sau đó sẽ phá xoan.Mặc dù Khánh Hoà là xứ trầm hương những tưởng cây dó sẽ phát triển tốt vậy mà tôi thấy nó phát triển rất èo uột ,lai rai chết thậm chí có những cây to cỡ bắp chân cũng tự nhiên chết khô.Tới giờ trong vườn chỉ còn lại chưa tới 100 cây mà phát triển không đều ,có cây to cỡ bắp đùi mà cỡ cổ tay cũng có.Tóm lại bác nên cân nhắc kỹ lưỡng khi trồng loại cây này vì một số người ở vùng xung quanh tôi cũng bị tình trạng này
nhưng có bác có trồng đúng giống không nghe nói không phải dó bầu nào cũng tạo được trầm đâu bác.
với lại các bác chop em hỏi ở vùng đông nam bộ có thích hợp cho loại cây trồng này không?
hôm rồi xem thời sự thấy đưa tin có phương pháp không cần tạo vết thương cây dó vẫn có thể tự tạo trầm được. không biết thực hư chuyện này ra sao. có bác nào nghe nói điều này chưa nhỉ?
 
longthanhdat

longthanhdat

Thành viên mới
nhưng có bác có trồng đúng giống không nghe nói không phải dó bầu nào cũng tạo được trầm đâu bác.
với lại các bác chop em hỏi ở vùng đông nam bộ có thích hợp cho loại cây trồng này không?
hôm rồi xem thời sự thấy đưa tin có phương pháp không cần tạo vết thương cây dó vẫn có thể tự tạo trầm được. không biết thực hư chuyện này ra sao. có bác nào nghe nói điều này chưa nhỉ?

Chào bác ! về loại cây này theo em biết thì trồng ở Đồng Nam Bộ là rất thích hợp, đa số diện tích là đất đỏ bazan.
Nhà em cũng trồng khoảng 500 cây được khoảng 8 hay 10 năm rồi, hiện tại còn lại khoảng 400 cây thôi, phát triển ko đều, cái này là do đất chỗ em ko tốt lắm, trồng xen trong cafe và cây điều. Cây cao nhất khoảng 10m, thấp nhất thì 1,5m.
Theo em thì nếu trồng chuyên canh và trên đất đỏ bazan ( như trồng cao su ) là tốt nhất. Nếu trồng xen thì chỉ nên kết hợp với cây công nghiệp ngắn ngày thôi ạ !
Còn cách tạo trầm thì nghe chủ vườn giống, cũng là một trụ trì chùa gì đó bên Long Khánh ( nơi nhà em mua giống ) làm như sau :
Khi cây gió bầu đủ tuổi khoảng 8 - 10 năm, đường kính thân đạt 15 cm trở lên thì dùng máy khoan, khoan một ít lỗ vào thân cây nơi muốn tạo trầm, sau đó dùng bình khò lửa vào để làm cháy chỗ khoan.... trầm sẽ được tạo thành mấy chỗ khoan đó.
Ko biết thực hư như thế nào, em chỉ nghe được như vậy thôi, tại gió bầu nhà em đường kính còn nhỏ lắm, 15cm trờ lên rất ít.
Còn nếu ko tạo được trầm thì cưa cây bán cũng có giá.....

Theo em nghĩ trồng gió bầu nếu tính lợi ích kinh tế thì hơi .... xa vời. Nếu đất đai nhiều trồng để giữ đất để cho cháu chắt sau này hưởng thì trồng. Đời mình ko đủ để hưởng đâu ạ.
Vài ý kiến gửi bác !
 
Last edited:
A

anhmytran

_
Nông dân @
cái nào biết rõ hãy nói, ko biết thì thôi, bao đồng quá
khoa học ngày càng tiến bộ, con người ko dậm chân tại chổ. hôm nay sẽ khác hôm qua.
Cái biết thì tôi đã nói rồi.
Cái gì bạn biết thì bạn nói đi!
Có ai cấm đâu?
*
Hay bạn trồng thành công, có nhiều Kỳ Nam quá,
thành đại gia rồi mà không chia sẻ kỹ thuật?
*
Ngày nào kỹ thuật trồng Dó Bầu làm được Kỳ Nam
còn chưa có, thì Kỳ Nam còn đắt. Khi kỹ thuật
tiên tiến lên, thì ai theo đuôi trồng Dó Bầu sẽ
nghèo mạt rệp. Vì vậy, ai nhanh chân chạy trước
đón đầu thì có cơ hội làm giàu đó. Đừng chạy quá
nhanh nhé, vì lúc ấy kỹ thuật chưa đến, mà tuổi
đã được trăm rồi.
*
 
G

gadacuasat

Nhà nông nghiệp dư
Cái biết thì tôi đã nói rồi.
Cái gì bạn biết thì bạn nói đi!
Có ai cấm đâu?
*
Hay bạn trồng thành công, có nhiều Kỳ Nam quá,
thành đại gia rồi mà không chia sẻ kỹ thuật?
*
Ngày nào kỹ thuật trồng Dó Bầu làm được Kỳ Nam
còn chưa có, thì Kỳ Nam còn đắt. Khi kỹ thuật
tiên tiến lên, thì ai theo đuôi trồng Dó Bầu sẽ
nghèo mạt rệp. Vì vậy, ai nhanh chân chạy trước
đón đầu thì có cơ hội làm giàu đó. Đừng chạy quá
nhanh nhé, vì lúc ấy kỹ thuật chưa đến, mà tuổi
đã được trăm rồi.
*
tôi ko rành về vấn đề này, chỉ biết sơ sơ nên ko dám " ho".
 
H

honghainhi

Nông dân nhí
chào cả nhà số là lúa tôi có mảnh vườn nho nhỏ. chưa biết làm gì. dự định trồng cây lấy gổ có người xui trồng sưa, nhưng vì sợ rủi ro nên còn lưỡng lự. riêng tôi thích cây gió bầu không biết ở diễn đàn đã có ai trồng thành công chưa? mong mọi người cho chút ý kiến về cây trồng này. xin cảm ơn.
Bác có thể đi tham khảo trực tiếp mô hình này ở huyện Tân Phú, Đồng Nai rồi quyết định bác ơi!
http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201206/Phat-trien-cay-do-bau-o-Tan-Phu-2167550/
 
tracryum

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
Đất Lâm Đồng cũng có người quen trồng chuyên canh Dó Bầu,cả một cái đảo giữa hồ Thủy Điện,muốn vô thì phải chèo xuồng qua.Thân cây cũng bằng đùi người lớn rồi.Cây có vẻ xanh tốt nhưng trầm thì chưa thấy.
Nếu bác trồng Dó xen canh với Cần Sa thì cũng được,vừa có cái cho heo bò ăn mau lớn vừa bán được kha khá tiền.Lâu lâu làm vài bi cho quên đời cũng rất tốt.

Thấy các bác căng quá em góp vui tí ấy mà!
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
Ở Mỹ, và nhất là Canada, có nhiều người Việt trồng Cần Sa.
Tiếng lóng gọi là "Trồng Cỏ."
Họ trồng trong nhà kín, mỗi cây thắp 1 hay 3 ngọn đèn có
ánh sáng mặt trời, tuỳ theo cây còn nhỏ hay đã cao hơn 1 mét,
có nhiều cành lá rồi. Cần Sa cần nhiều nắng lắm. Xen canh
với cây khác thì không có chất đâu, mặc dàu vẫn có lá.
*
Sở Điện Lực Mỹ và Canada cứ thấy nhà nào tiêu thụ nhiều điện
là phải báo cáo cho cảnh sát địa phương, và thường là bắt
được tội phạm sau khi để cho cần sa mọc thật tốt (thành tích).
*
 
tracryum

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
Ở Mỹ, và nhất là Canada, có nhiều người Việt trồng Cần Sa.
Tiếng lóng gọi là "Trồng Cỏ."
Họ trồng trong nhà kín, mỗi cây thắp 1 hay 3 ngọn đèn có
ánh sáng mặt trời, tuỳ theo cây còn nhỏ hay đã cao hơn 1 mét,
có nhiều cành lá rồi. Cần Sa cần nhiều nắng lắm. Xen canh
với cây khác thì không có chất đâu, mặc dàu vẫn có lá.
*
Sở Điện Lực Mỹ và Canada cứ thấy nhà nào tiêu thụ nhiều điện
là phải báo cáo cho cảnh sát địa phương, và thường là bắt
được tội phạm sau khi để cho cần sa mọc thật tốt (thành tích).
*
Bác cứ nói thế sự ở Mỹ em ứ biết đâu mà lần.Mấy cây Cần Sa ở Lâm Đồng trồng thì xen trong vườn Cà Phê.Trồng 2 cây để giữ giống,cây cao quá đầu người lớn,còn lá thì ôi thôi xanh như mạ.Thời tiết Lâm Đồng 6 tháng nắng 6 tháng mưa,mùa mưa thì kiếm đâu ra nắng cho cây vậy mà cây cũng tốt.Không biết có chất không chứ thanh niên trai tráng dân tộc,đứa nào cũng 65 -70 kg mà mới kéo 2 - 3 bi lá là ra ngồi một góc khóc hu hu như cha chết...Còn heo ăn vô là ngủ rồi ăn cả ngày,rất là chóng lớn.Thường thì người ta hay dùng lá,nhưng chất nhất vẫn là hoa hạt,bi nào ra bi đó ngay.
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
Chuyện Xen Canh, còn tuỳ theo Xen như thế nào.
Có những bóng cây rất rợp, gần như tối thui.
Có những bóng cây rất thoáng, gần như ngoài nắng.
Đó là tuỳ theo cây, và tuỳ theo khoảng cách trồng.
Nếu cây lá to, tán dày, trồng mau, thì không thể
Xen Canh được. Nếu cây lá nhỏ, tán thưa, trồng thưa
thì trồng Xen được.
*
Cần Sa trồng trong nhà có thắp đèn ở Canada và Mỹ
mà so với ánh nắng mặt trời thì cũng như đom đóm
thôi, nên cũng coi như trồng Xen trong bóng cây nhẹ.
Có thể vườn Cà Phê bạn nói thì bóng cây rất nhẹ.
Còn dưới bóng cây Dó Bầu mới trồng thưa, thì làm
gì có bóng? Hoàn toàn nắng thật 100%. Tuy vậy, dưới
tán Dó Bầu trưởng thành đã khép tán rồi, thì ánh
nắng mặt trời còn được bao nhiêu? Ví dụ dưới bóng
rợp trong vườn Cao Su đang cạo mủ, thì trồng cây
gì được?
*
 

Quảng cáoTop