Giống cá nước ngọt các loại

ndLinh

Chạch giống! 0984691913
#1
<div><br /></div><p>Hiện nay, đang v&agrave;o vụ c&aacute; đ&ocirc;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp tất cả c&aacute;c loại c&aacute; giống nước ngọt chất lượng cao. Nếu b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp;</p><p> Nguyễn Duy Linh &nbsp;- TTTVTK v&agrave; CGCN Thủy sản - Viện Thủy sản 1</p><p>&nbsp;Mobile phone: 0912921310</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Duy Linh
- Địa chỉ: Hà Nội
- Điện thoại: 0912921310 - Fax:
- email: ndlinh@ria1.org
 

Top