Clip Bồ câu gà và hình ảnh ngày 03-04-2012 gửi các bạn

bo-cau-ga

Lữ khách
#1
Hình ảnh bồ câu gà của mình

Như đã hứa với các bạn tuần này Up hinh anh len, nay mình đã chụp được ích hình ảnh và video clip bồ câu nhà mình đưa lên các bạn tham khảo.Cảm ơn sự quan tâm của các bạn . Mọi chi tiết xin liên hệ : 0165.79.72.895 Mr Quang Trường

--------

<v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1025 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0037" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1026 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0013" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1027 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0014" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image005.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1028 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0015" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image007.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1029 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0016" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image009.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1030 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0017" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image011.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1031 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0018" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image013.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1032 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0019" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image015.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1033 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0020" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image017.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1034 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0021" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image019.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1035 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0022" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image021.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1036 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0023" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image023.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1037 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0024" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image025.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1038 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0025" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image027.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1039 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0027" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image029.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1040 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0028" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image031.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1041 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0029" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image033.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1042 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0030" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image035.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1043 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0031" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image037.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1044 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0032" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image039.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1045 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0033" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image041.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1046 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0034" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image043.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1047 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0035" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image045.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 512.25pt; HEIGHT: 384pt" id=_x0000_i1048 type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="IMAG_0036" src="file:///C:\DOCUME~1\WINXPDN\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image047.jpg">
</v:imagedata></v:shape>
 

Last edited: