1. Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
   Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com
   Dismiss Notice

  Đôi nét về công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Nhất Trí

  Thảo luận trong 'Tuyển dụng - Tìm việc ngành nông lâm' , 23/12/09

  1. unisonvn Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: unison
   - Địa chỉ: 115 dinh bo linh f.15 q.binh thanh
   - Tel, Fax: ::: FaX
   - email: thihiep55@yahoo.com.vn
   ================================

   &nbsp;<br />C&ocirc;ng ty TNHH Một th&agrave;nh vi&ecirc;n Dịch Vụ Nhất Tr&iacute;&nbsp;(Unison)&nbsp;được th&agrave;nh lập theo quyết định số 4104010640 (MST: 0309172910), do sở kế hoạch v&agrave; đầu tư th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cấp. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; v&agrave; đang phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng ở c&aacute;c mảng ch&iacute;nh sau:<br /><br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giải ph&aacute;p Website quảng c&aacute;o, Thương mại điện tử cao cấp.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giải ph&aacute;p An ninh thương mại điện tử.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giải ph&aacute;p Phần mềm quản l&yacute; to&agrave;n diện: ERP (MRP, FRM, SCM, CRM, HRM), v&agrave; c&aacute;c g&oacute;i sản phẩm độc lập: Kế to&aacute;n, nh&acirc;n sự, b&aacute;n h&agrave;ng, địa ốc, nh&agrave; h&agrave;ng, trường học.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Triển khai hệ thống nh&uacute;ng, hệ thống định vị to&agrave;n cầu GPS.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Triển khai hệ thống mạng v&agrave; an ninh mạng.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống t&iacute;ch hợp: truyền h&igrave;nh trực tuyến, đ&agrave;o tạo trực tuyến.<br />&nbsp;<br />Xuất ph&aacute;t từ đội ngũ trẻ, nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; sở hữu đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp tr&igrave;nh độ Đại học v&agrave; Sau đại học, lực lượng cộng t&aacute;c vi&ecirc;n mạnh từ nhiều lĩnh vực, đối t&aacute;c chiến lược l&agrave; những c&ocirc;ng ty lớn của TP.HCM v&agrave; Việt Nam.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; điều m&agrave; Unison tr&acirc;n trọng nhất, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde;, đang, v&agrave; chắc chắn sẽ phục vụ hết sức để mang đến sự h&agrave;i l&ograve;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Theo thống k&ecirc; tr&ecirc;n 70% kh&aacute;ch h&agrave;ng cũ của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; trở lại tiếp tục đặt h&agrave;ng những hệ thống sau đ&oacute;.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Triết l&yacute; của Unison<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ưu ti&ecirc;n ph&aacute;t triển nh&acirc;n lực l&agrave;&nbsp;Nền tảng&nbsp;của Unison.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&ocirc;ng nghệ mới v&agrave; Khả năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;&nbsp;Tr&iacute; tuệ&nbsp;của Unison.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hợp t&aacute;c c&ugrave;ng ph&aacute;t triển l&agrave;&nbsp;Phong c&aacute;ch&nbsp;của Unison.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng v&agrave; Tiến độ sản phẩm l&agrave;&nbsp;Sức mạnh&nbsp;của Unison.<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo h&agrave;nh, hậu m&atilde;i chu đ&aacute;o l&agrave;&nbsp;Đạo đức&nbsp;của Unison.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đội ngũ của Unison<br />Đội ngũ của ch&uacute;ng t&ocirc;i đa dạng, đến từ nhiều lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n như: phần mềm, phần cứng, bảo mật, an ninh mạng, hệ thống nh&uacute;ng, c&ocirc;ng nghệ tri thức &ndash; l&agrave; điều m&agrave; kh&ocirc;ng nhiều c&ocirc;ng ty CNTT c&oacute; được - đảm bảo cho Unison đủ năng lực cung cấp c&aacute;c giải ph&aacute;p tổng thể, to&agrave;n diện cho nhu cầu của c&aacute;c c&ocirc;ng ty, cũng như đủ năng lực hợp t&aacute;c với c&aacute;c c&ocirc;ng ty CNTT trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.<br />&nbsp;<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ph&ograve;ng kỹ thuật<br />&sect;&nbsp;&nbsp;08&nbsp;kỹ sư ph&aacute;t triển phần mềm, mạng nhiều kinh nghiệm đ&atilde; từng l&agrave;m việc trong c&aacute;c cty CNTT h&agrave;ng đầu Việt&nbsp;Nam, v&agrave; c&oacute; t&ecirc;n tuổi tr&ecirc;n thế giới:<br />+ Global Cybershot<br />+ Gameloft<br />+ Athena&nbsp;Security &amp; Training&nbsp;Center<br />&sect;&nbsp;&nbsp;02 designer chuy&ecirc;n nghiệp tốt nghiệp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Mỹ thuật.<br />&sect;&nbsp;&nbsp;Tr&ecirc;n 10 kỹ sư trẻ xuất sắc, đến từ khoa CNTT của c&aacute;c trường ĐH h&agrave;ng đầu:<br />+ Bordeaux University,&nbsp;France<br />+ ĐH Khoa Học Tự Nhi&ecirc;n - ĐH Quốc Gia TP.HCM<br />+ ĐH Sư Phạm TP.HCM<br />&nbsp;<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ph&ograve;ng kinh doanh v&agrave; chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng<br />01 trưởng bộ phận kinh doanh.<br />02 nh&acirc;n vi&ecirc;n tư vấn, chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />&nbsp;<br />o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phận kế to&aacute;n<br />01 kế to&aacute;n<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mục ti&ecirc;u của Unison<br />Unison c&oacute; kế hoạch ph&aacute;t triển quy m&ocirc; c&ocirc;ng ty l&ecirc;n 30 người trong năm 2010, nhằm nh&acirc;n l&ecirc;n nhiều lần khả năng hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; chất lượng của ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang phấn đấu cho kế hoạch 05 năm, Unison sẽ l&agrave; một trong những đơn vị CNTT h&agrave;ng đầu của TP.HCM v&agrave; Việt Nam, g&oacute;p phần khẳng định tiếng n&oacute;i của Thanh ni&ecirc;n Việt Nam tr&ecirc;n nền Khoa học c&ocirc;ng nghệ Thế giới.<br /><br />Website: http://unisonvn.com<br /><br /><br />Sự h&agrave;i l&ograve;ng của bạn l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;&nbsp; &nbsp; <br /><br />
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...