• Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
    Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com

tuyển kỹ su­­­ nông nghiệp

  • Thread starter CÔNG TY TM TRUNG VIỆT
  • Ngày gửi
C

CÔNG TY TM TRUNG VIỆT

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TM TRUNG VIỆT
- Địa chỉ: B5 TT2_BĂC LINH ĐÀM_P,ĐẠI KIM_Q,HOÀNG MAI_HÀ NỘI
- Tel, Fax: ::: FaX 0435577428
- email: vuonsinhthai.trungviet@gmail.com
================================

<h2><font size="3"><em>C&ocirc;ng Ty TM Trung Việt cần tuyển kỹ s&shy;&shy;u&shy;&shy; n&ocirc;ng nghiệp</em></font></h2><h2><font size="3"><em><u>vị tri</u>:&nbsp; tu&shy; v&acirc;n,thuyết tr&igrave;nh,ph&aacute;t triển thị tru&shy;ong, ung dung c&aacute;c chu&shy;ong tr&igrave;nh khảo nghi&ecirc;m đua ra thi truo&shy;ng.l&acirc;p kế hoach,tim ki&ecirc;m c&aacute;c đia đi&ecirc;m l&agrave;m m&ocirc; h&igrave;nh tr&igrave;nh diễn,tổ chu&shy;c c&aacute;c tru&shy;ong tr&igrave;nh tr&ecirc;n đồng ruộng,tổ chuc c&aacute;c buổi tr&igrave;nh di&ecirc;n, hội thao&nbsp;đầu b&ograve;&shy;,hội thảo n&ocirc;ng d&acirc;n,truo&shy;ng trinh huong nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n,hỗ tro&shy; tu v&acirc;n kỹ thu&acirc;t cho cac trang trai,n&ocirc;ng tru&ograve;ng,cty giong,vv để gi&oacute;&shy;i thiệu rộng rai sản phẩm của cty đến b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n.chia sẻ v&oacute;i n&ocirc;ng d&acirc;n kỹ thuật nu&ocirc;i tr&ocirc;ng ph&ugrave; họp,ung dung tiến bộ khoa học m&oacute;&shy;i để đạt hiệu qua nang suất v&agrave; chất lu&shy;o&shy;ng cao nh&acirc;t,</em></font></h2><h2><font size="3"><em>Lập kế hoạch l&agrave;m việc t&ocirc;ng ho&shy;p,trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c dụ&shy; b&aacute;o ban h&agrave;ng th&aacute;ng theo sản phẩm kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; trung t&acirc;m ph&acirc;n ph&ocirc;i.</em></font></h2><h2><font size="3"><em>&nbsp;<u>y&ecirc;u c&acirc;u</u>: na&shy;ng đ&ocirc;ng ,nhi&ecirc;t t&igrave;nh,y&ecirc;u n&ocirc;ng nghi&ecirc;p,mong muốn gi&uacute;p nh&agrave; n&ocirc;ng</em></font></h2><p>&nbsp;</p><h2><em><font size="2"><u>Moi th&ocirc;ng tin c&acirc;n biết th&ecirc;m li&ecirc;n lạc truc ti&ecirc;p ga&shy;p Anh Lộc</u></font></em></h2><h2><em><font size="2"><u>&nbsp;0984 023 568&nbsp;</u></font></em></h2><p><em><font size="2"></font></em></p>
 

#2
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TM TRUNG VIỆT
- Địa chỉ: B5 TT2_BĂC LINH ĐÀM_P,ĐẠI KIM_Q,HOÀNG MAI_HÀ NỘI
- Tel, Fax: ::: FaX 0435577428
- email: vuonsinhthai.trungviet@gmail.com
================================


Công Ty TM Trung Việt cần tuyển kỹ s&shy;&shy;u&shy;&shy; nông nghiệp

vị tri: tu&shy; vân,thuyết trình,phát triển thị tru&shy;ong, ung dung các chu&shy;ong trình khảo nghiêm đua ra thi truo&shy;ng.lâp kế hoach,tim kiêm các đia điêm làm mô hình trình diễn,tổ chu&shy;c các tru&shy;ong trình trên đồng ruộng,tổ chuc các buổi trình diên, hội thao đầu bò&shy;,hội thảo nông dân,truo&shy;ng trinh huong nghiệp nông thôn,hỗ tro&shy; tu vân kỹ thuât cho cac trang trai,nông truòng,cty giong,vv để gió&shy;i thiệu rộng rai sản phẩm của cty đến bà con nông dân.chia sẻ vói nông dân kỹ thuật nuôi trông phù họp,ung dung tiến bộ khoa học mó&shy;i để đạt hiệu qua nang suất và chất lu&shy;o&shy;ng cao nhât,

Lập kế hoạch làm việc tông ho&shy;p,trong đó có các dụ&shy; báo ban hàng tháng theo sản phẩm khách hàng và trung tâm phân phôi.

yêu câu: na&shy;ng đông ,nhiêt tình,yêu nông nghiêp,mong muốn giúp nhà nông


Moi thông tin cân biết thêm liên lạc truc tiêp ga&shy;p Anh Lộc

0984 023 568

Anh ơi thông tin của anh đưa ra có vẻ còn ít và chưa hấp dẫn đc ng tìm việc lắm đâu :D. Như hôm trước a gọi cho em thì có thể ngày gần nhất em sẽ ra thăm quan Cty xem có thể hợp tác cùng đc với anh hay ko :(. Nhưng mà cũng chúc anh sớm tìm đc nhân viên nhiệt tình với công việc nhé !!!
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH