Tuyển Giam đốc sản phẩm gia cầm

  • Thread starter gaihaiphong
  • Ngày gửi
G

gaihaiphong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cong ty HR VIetnam
- Địa chỉ: 139 Pauster, District 3, HCMC
- Tel, Fax: 0838226060 ::: FaX
- email: linhnth@von-inc.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty 100% vốn H&agrave; Lan, chuy&ecirc;n sản xuất chất phụ gia cho thức ăn gia cầm đang cần tuyển vị tr&iacute; Gi&aacute;m đốc sản phẩm gia cẩm. </p><p><u>Y&ecirc;u cầu:</u></p><p>- Tốt nghiệp Đại học N&ocirc;ng Lam ng&agrave;nh Chăn nu&ocirc;i hoặc Th&uacute; y.</p><p>- &Iacute;t nhất 3 năm kinh nghiệm với c&ocirc;ng việc c&oacute; li&ecirc;n quan đến ph&aacute;t triển sản phẩm.</p><p>- Khả năng l&agrave;m việc độc lập, tỉ mỉ v&agrave; kỹ năng giao tiếp tốt.</p><p>- Tr&igrave;nh độ tiếng Anh lưu lo&aacute;t (nghe, n&oacute;i, đọc, viết) v&agrave; kỹ năng vi t&iacute;nh tốt.</p><p><u>C&ocirc;ng việc:</u></p><p><u>-</u> Chịu tr&aacute;ch nhiệm nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c sản phẩm, chương tr&igrave;nh v&agrave; kh&aacute;i niệm mới trong lĩnh vực gia cầm dựa tr&ecirc;n cơ sở khoa học.</p><p>- L&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường quốc tế, hợp t&aacute;c chặt chẽ với c&aacute;c c&ocirc;ng ty kh&aacute;c trong tập đo&agrave;n cũng như với c&aacute;c nh&agrave; cung cấp để chuyển giao v&agrave; ứng dụng những &yacute; tưởng mới v&agrave;o thị trường Việt Nam.</p><p>- Hợp t&aacute;c chặt chẽ với c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y thức ăn v&agrave; trại chăn nu&ocirc;i để mang lại kết quả tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng như cho c&ocirc;ng ty</p><p><u>Mức lương: $1000 gross</u></p><p>* Những ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m đến vị tr&iacute; n&agrave;y, vui l&ograve;ng gủi CV với c&aacute;c th&ocirc;ng tin chi tiết về c&ocirc;ng việc v&agrave; th&ocirc;ng tin c&aacute;&nbsp; nh&acirc;n về địa chỉ email: <a href="mailto:linhnth@von-inc.com">linhnth@von-inc.com</a> hoặc li&ecirc;n lạc qua điện thoại: 0838226060 (ext 123)</p>
 

Đối tác


Top